Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny R

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-03-15
Jakub Dwernicki
Prezes Zarządu
2021-03-15
Robert Stasik
Wiceprezes Zarządu
2019 (w tys. zł)2018 (w tys. zł)2019 (w tys. EUR)2018 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
5 870
2 443
1 328
569
Zysk/strata na działalności operacyjnej
-3 025
-1 425
-684
-332
Zysk/strata przed opodatkowaniem
12 380
4 772
2 800
1 112
Zysk/strata netto
12 261
4 887
2 773
1 139
Średnia ważona liczba akcji
14 100 436
14 180 000
14 100 436
14 180 000
Zysk netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję
0,87
0,34
0,2
0,08
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
-4 809
-988
-1 088
-230
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
-100 472
1 226
-22 725
286
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
110 707
-416
25 040
-97
Przepływy pieniężne netto ogółem
5 425
-178
1 227
-41
Stan na dzień
Aktywa trwałe
335 763
210 229
72 758
49 442
Aktywa obrotowe
7 130
9 377
1 545
2 205
Aktywa ogółem
342 893
219 606
74 303
51 648
Kapitał podstawowy
284
284
62
67
Kapitał własny
218 761
214 509
47 404
50 449
Zobowiązania razem
124 132
5 097
26 899
1 199
Zobowiązania długoterminowe
109 602
1 314
23 750
309
Zobowiązania krótkoterminowe
14 530
3 783
3 149
890
Kapitał własny i zobowiązania razem
342 893
219 606
74 303
51 648
Średnia ważona liczba akcji
14 100 436
14 180 000
14 100 436
14 180 000
Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję
15,51
15,13
3,36
3,56
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych
4,6148
4,252
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych
4,4213
4,2912
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa