Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-03-24
Jakub Dwernicki
Prezes Zarządu
2022-03-24
Robert Stasik
Wiceprezes Zarządu
2021 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
296 600
314 913
64 795
71 613
Zysk na działalności operacyjnej
48 556
58 243
10 608
13 245
Zysk przed opodatkowaniem
41 100
45 780
8 979
10 411
Zysk netto
33 029
37 855
7 216
8 608
Średnia ważona liczba akcji
14 100 000
14 100 436
14 100 000
14 100 436
Zysk netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję
1,8
1,96
0,39
0,45
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
68 917
79 734
15 056
18 132
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
-84 703
-104 477
-18 504
-23 759
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
124 551
30 063
27 209
6 837
Przepływy pieniężne netto ogółem
108 765
5 320
23 761
1 210
Stan na dzień
Aktywa trwałe
411 943
323 885
89 565
70 184
Aktywa obrotowe
167 333
51 106
36 381
11 074
Aktywa ogółem
579 276
374 991
125 946
81 258
Kapitał podstawowy
284
284
62
62
Kapitał własny
278 124
84 481
60 470
18 307
Zobowiązania razem
301 152
290 510
65 476
62 952
Zobowiązania długoterminowe
192 052
204 547
41 756
44 324
Zobowiązania krótkoterminowe
109 100
85 963
23 720
18 628
Kapitał własny i zobowiązania razem
579 276
374 991
125 946
81 258
Średnia ważona liczba akcji
14 100 000
14 100 436
14 100 000
14 100 436
Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję
12,93
4,81
2,81
1,04
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych
4,5994
4,6148
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych
4,5775
4,3974
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa