Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
R22 SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-05-17
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-05-17
Jakub Dwernicki
Prezes Zarządu
2022-05-17
Robert Stasik
Wiceprezes Zarządu
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-01-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
83 920
67 279
18 058
14 715
Zysk/strata na działalności operacyjnej
14 555
12 682
3 132
2 774
Zysk/strata przed opodatkowaniem
12 543
10 014
2 699
2 190
Zysk/strata netto
9 862
8 518
2 122
1 863
Średnia ważona liczba akcji
14 100 000
14 100 000
14 100 000
14 100 000
Zysk netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję
0,6
0,49
0,13
0,11
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
21 262
19 747
4 575
4 319
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
-3 956
-3 384
-851
-740
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
-9 967
-10 425
-2 145
-2 280
Przepływy pieniężne netto ogółem
7 339
5 939
1 579
1 299
Stan na dzień
Aktywa trwałe
411 232
411 943
88 389
89 565
Aktywa obrotowe
173 184
167 333
37 224
36 381
Aktywa ogółem
584 416
579 276
125 613
125 946
Kapitał podstawowy
284
284
61
62
Kapitał własny
290 251
278 124
62 386
60 470
Zobowiązania razem
294 165
301 152
63 227
65 476
Zobowiązania długoterminowe
185 573
192 052
39 887
41 756
Zobowiązania krótkoterminowe
108 592
109 100
23 341
23 720
Kapitał własny i zobowiązania razem
584 416
579 276
125 613
125 946
Średnia ważona liczba akcji
14 100 000
14 100 000
14 100 000
14 100 000
Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję
13,67
12,93
2,94
2,81
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych
4,6525
4,5994
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych
4,6472
4,5721
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.