Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport roczny

Spółka
Rafako SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny
Tytuł
za rok obrotowy 2019
Data utworzenia
2021-04-29
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
1 207 766
1 244 904
271 717
289 593
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-308 085
-437 561
-69 311
-101 787
Zysk (strata) brutto
-309 330
-475 674
-69 591
-110 653
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej
-316 883
-473 121
-71 291
-110 059
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
38 299
-19 147
8 616
-4 454
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
6 541
-151
1 472
-35
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-34 662
-3 283
-7 798
-764
Przepływy pieniężne netto, razem
10 178
-22 581
2 290
-5 253
Średnia ważona liczba akcji
127 431 998
127 431 998
127 431 998
127 431 998
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
-2,58
-3,75
-0,56
-0,86
Aktywa razem
1 037 602
1 302 431
224 844
305 843
Zobowiązania długoterminowe
148 389
94 045
32 155
22 084
Zobowiązania krótkoterminowe
1 102 132
1 094 123
238 825
256 927
Kapitał własny jednostki dominującej
-205 690
110 244
-44 572
25 888
Kapitał zakładowy
254 864
254 864
55 228
59 848
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR
-1,61
0,87
-0,35
0,2