Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Rafako SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Data utworzenia
2023-05-23
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2023-05-23
Radosław Domagalski-Łabędzki
Prezes Zarządu
2023-05-23
Dawid Jaworski
Wiceprezes Zarządu
2023-05-23
Maciej Stańczuk
Wiceprezes Zarządu
2023-05-23
Jolanta Markowicz
Główny Księgowy
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
63 863
120 114
13 559
25 966
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
253 928
40 624
53 913
8 782
Zysk (strata) brutto
261 223
44 490
55 462
9 618
Zysk (strata) netto
261 478
44 904
55 516
9 707
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
36 582
12 208
7 767
2 639
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
790
302
168
65
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
15
11 004
3
2 379
Przepływy pieniężne netto, razem
37 387
23 514
7 938
5 083
Średnia ważona liczba akcji
160 880 445
160 880 445
160 880 445
160 880 445
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
1,63
0,28
0,35
0,06
312 023
312 022
312 023
312 022
Aktywa razem
470 010
558 938
100 526
119 179
Zobowiązania długoterminowe
309 898
313 560
66 281
66 859
Zobowiązania krótkoterminowe
577 569
400 271
123 531
85 347
Kapitał własny
417 457
154 893
89 286
33 027
Kapitał zakładowy
1 609
1 609
344
343
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR
2,59
0,96
0,55
0,21
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
32 023
32 022
32 023
32 022
Przychody netto ze sprzedaży
105 232
143 130
22 342
30 941
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
228 768
45 164
48 571
9 763
Zysk (strata) brutto
235 846
49 783
50 074
10 762
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej
236 219
49 055
50 153
10 604
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
24 990
5 731
5 306
1 239
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 628
1 858
346
402
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
152
11 099
32
2 399
Przepływy pieniężne netto, razem
23 210
18 688
4 928
4 040
Średnia ważona liczba akcji
160 880 445
160 880 445
160 880 445
160 880 445
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
1,47
0,31
0,31
0,07
312 023
312 022
312 023
312 022
Aktywa razem
536 574
608 100
114 763
129 662
Zobowiązania długoterminowe
313 061
316 831
66 958
67 556
Zobowiązania krótkoterminowe
666 499
496 631
142 551
105 894
Kapitał własny jednostki dominującej
443 148
205 938
94 781
43 911
Kapitał zakładowy
1 609
1 609
344
343
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR
2,75
1,28
0,59
0,27