Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport roczny

Spółka
Rafako SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny
Tytuł
za rok obrotowy 2022
Data utworzenia
2023-04-28
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2022 (w tys. zł)2021 (w tys. zł)2022 (w tys. EUR)2021 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
391 007
525 330
83 413
115 028
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-58 988
-5 276
-12 584
-1 155
Zysk (strata) brutto
-31 663
-11 802
-6 755
-2 584
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej
-54 121
-18 176
-11 546
-3 980
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-47 490
33 554
-10 131
7 347
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-2 208
2 426
-471
531
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
88 923
-28 577
18 970
-6 257
Przepływy pieniężne netto, razem
39 225
7 403
8 368
1 621
Średnia ważona liczba akcji
160 880 445
160 880 445
160 880 445
160 880 445
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
-0,32
-0,1
-0,07
-0,02
Aktywa razem
608 100
655 014
129 662
142 413
Zobowiązania długoterminowe
316 831
370 353
67 556
80 522
Zobowiązania krótkoterminowe
496 631
440 889
105 894
95 858
Kapitał własny jednostki dominującej
-205 938
-154 461
-43 911
-33 583
Kapitał zakładowy
1 609
321 761
343
69 957
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR
-1,28
-0,96
-0,27
-0,21