Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2023-09-21
Maciej Stańczuk
Prezes Zarządu
2023-09-21
Przemysław Schmidt
Delegowany Członek Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu
2023-09-21
Jolanta Markowicz
Główny Księgowy
półrocze / 2023 (w tys. )półrocze /2022 (w tys. )półrocze / 2023 (w tys. EUR)półrocze /2022 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
111 585
191 528
24 111
41 312
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
275 727
28 528
59 579
6 153
Zysk (strata) brutto
294 522
34 080
63 640
7 351
Zysk (strata) netto
294 798
34 455
63 699
7 432
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
10 625
11 378
2 296
2 454
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
5 644
3 732
1 220
805
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
802
15 666
173
3 379
Przepływy pieniężne netto, razem
17 071
23 312
3 689
5 028
Średnia ważona liczba akcji
160 880 445
160 880 445
160 880 445
160 880 445
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
1,83
0,21
0,4
0,05
302 023
312 022
302 023
312 022
Aktywa razem
417 668
558 938
93 852
119 179
Zobowiązania długoterminowe
290 866
313 560
65 359
66 859
Zobowiązania krótkoterminowe
577 669
400 271
129 805
85 347
Kapitał własny
450 867
154 893
101 312
33 027
Kapitał zakładowy
1 609
1 609
362
343
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR
2,8
0,96
0,63
0,21
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
2 023
2 022
2 023
2 022
Przychody netto ze sprzedaży
173 784
248 526
37 551
53 606
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
213 807
30 924
46 199
6 670
Zysk (strata) brutto
231 623
36 527
50 049
7 879
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej
231 324
39 900
49 984
8 606
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
3 084
1 074
666
232
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 545
1 607
334
347
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
1 315
16 521
284
3 564
Przepływy pieniężne netto, razem
2 854
13 840
617
2 985
Średnia ważona liczba akcji
160 880 445
160 880 445
160 880 445
160 880 445
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
1,45
0,25
0,31
0,05
302 023
312 022
302 023
312 022
Aktywa razem
465 399
608 100
104 577
129 662
Zobowiązania długoterminowe
293 357
316 831
65 918
67 556
Zobowiązania krótkoterminowe
611 345
496 631
137 372
105 894
Kapitał własny jednostki dominującej
438 543
205 938
98 542
43 911
Kapitał zakładowy
1 609
1 609
362
343
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR
2,73
1,28
0,58
0,27