Trwa ładowanie...
bEiSaYth

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Sare SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-11-18
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-18
Rafał Zakrzewski
Prezes Zarządu
2020-11-18
Przemysław Marcol
Członek Zarządu
2020-11-18
Wiktor Mazur
Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedażyproduktów, towarów i materiałów
38 077
42 626
8 572
9 893
Koszty działalności operacyjnej
39 178
43 134
8 820
10 011
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
25
-409
6
-95
Zysk (strata) brutto
-437
-876
-99
-203
Zysk (strata) netto
-490
-1 119
-110
-260
Liczba udziałów/akcji w sztukach
2 485 775
2 485 775
2 485 775
2 485 775
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro
-0,2
-0,45
-0,04
-0,1
Aktywa trwałe*
22 195
23 140
4 903
5 434
Aktywa obrotowe*
15 044
16 005
3 323
3 758
Kapitał własny*
21 913
22 303
4 841
5 237
Zobowiązania długoterminowe*
4 516
3 735
998
877
Zobowiązania krótkoterminowe*
10 810
13 106
2 388
3 078
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)*
8,82
9,73
1,95
2,29
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
4 415
2 279
994
529
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 915
-2 097
-431
-487
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-624
717
-140
166

WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedażyproduktów, towarów i materiałów
6 830
6 342
1 538
1 472
Koszty działalności operacyjnej
7 091
6 886
1 596
1 598
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-832
-1 146
-187
-266
Zysk (strata) brutto
424
3 192
95
741
Zysk (strata) netto
505
3 135
114
728
Liczba udziałów/akcji w sztukach
2 485 775
2 485 775
2 485 775
2 485 775
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro
0,2
1,26
0,05
0,29
Aktywa trwałe*
18 901
19 607
4 175
4 604
Aktywa obrotowe*
2 428
2 580
536
606
Kapitał własny*
15 539
15 034
3 433
3 530
Zobowiązania długoterminowe*
2 356
2 845
521
668
Zobowiązania krótkoterminowe*
3 434
4 308
759
1 012
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)*
6,25
6,56
1,38
1,54
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
738
352
166
82
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 050
-1 312
236
-304
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-1 810
1 003
-408
233
*Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 30.09.2020 r. i 31.12.2019 r. Liczba akcji podana w sztukach.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bEiSaYtP