Trwa ładowanie...
bEDMXelN
Notowania

Raport kwartalny SA-Q

Spółka
Seko SA
Okres
Raport kwartalny SA-Q
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
Data utworzenia
2020-11-06
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-06
Tomasz Kustra
Wiceprezes Zarządu
2020-11-06
Joanna Szymczak
Wiceprezes Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
125 354
130 436
28 220
30 264
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
3 776
4 949
850
1 148
Zysk (strata) brutto
3 377
4 973
760
1 154
Zysk (strata) netto
2 783
4 018
627
932
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
11 133
15 523
2 506
3 602
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
2 919
-6 509
657
-1 510
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-1 810
-13 115
-407
-3 043
Przepływy pieniężne netto, razem
12 242
-4 101
2 756
-952
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
124 863
130 195
27 583
30 573
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
50 087
55 209
11 065
12 964
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
13 503
14 802
2 983
3 476
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
27 573
30 983
6 091
7 276
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
74 776
74 986
16 519
17 609
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
665
665
147
156
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
6 650 000
6 650 000
6 650 000
6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR
0,42
0,6
0,09
0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
0,42
0,6
0,09
0,14
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
11,24
11,28
2,48
2,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
11,24
11,28
2,48
2,65
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
0,45
0,66
0,1
0,15
Zasady przeliczania: Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem. Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Kursy przyjęte do przeliczenia: Pozycje bilansowe na dzień 30.09.2020 r. – 4,5268 EUR/PLN Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2019 r. – 4,2585 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 r. – 4,4420 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019 r. – 4,3099 EUR/PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
bEDMXemv