Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Śnieżka SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
emitent prowadzący działalność wytwórczą
Data utworzenia
2021-11-17
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-17
Piotr Mikrut
Prezes Zarządu
2021-11-17
Witold Waśko
Wiceprezes Zarządu

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej (niebadane, nie podlegające przeglądowi)

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
650 360
682 232
142 670
153 587
Zysk z działalności operacyjnej
76 558
107 106
16 795
24 112
Zysk brutto
76 303
107 207
16 739
24 135
Zysk netto
64 268
87 959
14 098
19 802
- Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
59 758
80 437
13 109
18 108
- Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące
4 510
7 522
989
1 693
Całkowity dochód za okres
69 337
80 553
15 210
18 134
- Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
63 281
74 246
13 882
16 715
- Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące
6 056
6 307
1 329
1 420
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
107 716
121 891
23 630
27 441
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-77 347
-85 117
-16 968
-19 162
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-32 038
-33 811
-7 028
-7 612
Przepływy pieniężne netto, razem
-1 669
2 963
-366
667
Aktywa, razem
831 090
766 254
179 389
169 271
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
494 896
426 526
106 822
94 222
Zobowiązania długoterminowe
155 901
87 599
33 651
19 351
Zobowiązania krótkoterminowe
338 995
338 927
73 171
74 871
Kapitał własny
336 194
339 728
72 567
75 048
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
305 254
306 889
65 888
67 794
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli
30 940
32 839
6 678
7 254
Kapitał zakładowy
12 618
12 618
2 724
2 787
Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.
12 617 778
12 617 778
12 617 778
12 617 778
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
5,09
6,97
1,12
1,57
- Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
4,74
6,37
1,04
1,44
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
5,09
6,97
1,12
1,57
- Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
4,74
6,37
1,04
1,44
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
26,64
26,92
5,75
5,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
26,64
26,92
5,75
5,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR
3,6
2,6
0,78
0,57

Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA (niebadane, nie podlegające przeglądowi)

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
392 543
485 958
86 112
109 401
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
21 345
49 016
4 682
11 035
Zysk (strata) brutto
55 503
85 524
12 176
19 253
Zysk (strata) netto
52 766
72 901
11 575
16 412
Całkowity dochód za dany okres
51 882
72 417
11 381
16 303
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-55 908
63 008
-12 265
14 185
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-29 304
-43 884
-6 428
-9 879
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
83 732
-4 042
18 368
-910
Przepływy pieniężne netto, razem
-1 480
15 082
-325
3 395
Aktywa razem
812 740
693 684
175 428
153 239
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
590 604
462 258
127 480
102 116
Zobowiązania długoterminowe
413 627
184 518
89 280
40 761
Zobowiązania krótkoterminowe
176 977
277 740
38 200
61 355
Kapitał własny
222 136
231 426
47 948
51 124
Kapitał zakładowy
12 618
12 618
2 724
2 787
Liczba akcji (w szt.
12 617 778
12 617 778
12 617 778
12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
4,18
5,78
0,92
1,3
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
4,18
5,78
0,92
1,3
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
17,61
18,34
3,8
4,05
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
17,61
18,34
3,8
4,05
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR
3,6
2,6
0,78
0,57
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.