Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Śnieżka SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
emitent prowadzący działalność wytwórczą
Data utworzenia
2021-05-19
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-05-19
Witold Waśko
Wiceprezes Zarządu
2021-05-19
Bożena Tabian
Prokurent

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
182 611
167 765
39 940
38 160
Zysk z działalności operacyjnej
22 023
20 068
4 817
4 565
Zysk brutto
21 252
19 027
4 648
4 328
Zysk netto
17 315
15 332
3 787
3 487
- Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
16 327
14 217
3 571
3 234
- Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące
988
1 115
216
254
Całkowity dochód za okres
20 282
11 524
4 436
2 621
- Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
18 287
11 204
4 000
2 549
- Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące
1 995
320
436
73
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-8 116
2 373
-1 775
540
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-24 386
-41 188
-5 334
-9 369
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
38 239
28 234
8 364
6 422
Przepływy pieniężne netto, razem
5 737
-10 581
1 255
-2 407
Aktywa, razem
814 387
735 248
174 750
161 511
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
467 824
425 360
100 385
93 438
Zobowiązania długoterminowe
161 250
153 753
34 601
33 775
Zobowiązania krótkoterminowe
306 574
271 607
65 784
59 664
Kapitał własny
346 563
309 888
74 365
68 073
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
311 741
276 627
66 893
60 766
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli
34 822
33 261
7 472
7 306
Kapitał zakładowy
12 618
12 618
2 708
2 772
Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.
12 617 778
12 617 778
12 617 778
12 617 778
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
1,37
1,22
0,3
0,28
- Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
1,29
1,13
0,28
0,26
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
1,37
1,22
0,3
0,28
- Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
1,29
1,13
0,28
0,26
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
27,47
24,56
5,89
5,39
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
27,47
24,56
5,89
5,39
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR
3,6
2,6
0,77
0,57

Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
109 171
117 437
23 878
26 713
Zysk z działalności operacyjnej
1 613
10 466
353
2 381
Zysk brutto
-2 487
10 299
-544
2 343
Zysk netto
-1 675
7 501
-366
1 706
Całkowity dochód za okres
-1 675
7 501
-366
1 706
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-70 474
7 547
-15 414
1 717
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-23 695
-40 438
-5 182
-9 198
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
94 167
28 940
20 596
6 583
Przepływy pieniężne netto, razem
-1
-3 950
0
-899
Aktywa, razem
777 493
648 741
166 833
142 508
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
563 492
449 426
120 913
98 725
Zobowiązania długoterminowe
323 317
203 095
69 377
44 614
Zobowiązania krótkoterminowe
240 175
246 331
51 536
54 111
Kapitał własny
214 001
199 315
45 920
43 783
Kapitał zakładowy
12 618
12 618
2 708
2 772
Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.
12 617 778
12 617 778
12 617 778
12 617 778
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
-0,13
0,59
-0,03
0,14
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
-0,13
0,59
-0,03
0,14
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
16,96
15,8
3,64
3,47
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
16,96
15,8
3,64
3,47
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR
3,6
2,6
0,77
0,57
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.