Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
TIM SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
Data utworzenia
2021-11-26
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-26
Krzysztof Folta
Prezes Zarządu
2021-11-26
Piotr Tokarczuk
Członek Zarządu

Grupa Kapitałowa TIM

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
950 566
761 396
208 957
172 102
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
92 715
34 151
20 381
7 719
Zysk (strata) brutto
87 858
24 293
19 313
5 491
Zysk (strata) netto
69 575
19 864
15 294
4 490
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
9 922
32 116
2 181
7 259
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
4 252
6 526
935
1 475
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
24 717
18 757
5 433
4 240
Przepływy pieniężne netto, razem
10 543
6 833
2 318
1 544
Aktywa, razem
568 286
467 055
122 663
101 208
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
356 225
303 908
76 890
65 855
Zobowiązania długoterminowe
84 619
87 891
18 265
19 045
Zobowiązania krótkoterminowe
271 606
216 017
58 625
46 810
Kapitał własny jednostki dominującej
212 061
163 147
45 773
35 353
Kapitał zakładowy
22 199
22 199
4 792
4 810
Liczba akcji (w tys. szt
22 199
22 199
22 199
22 199
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
3,13
0,89
0,69
0,2
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
3,13
0,89
0,69
0,2
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
9,55
7,35
2,06
1,59
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (wPLN/EUR
9,55
7,35
2,06
1,59
Rozwodniona liczba akcji (w tys. szt
22 199
22 199
22 199
22 199
TIM S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
904 931
671 920
198 925
151 877
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
77 681
26 694
17 076
6 034
Zysk (strata) brutto
77 612
26 438
17 061
5 976
Zysk (strata) netto
62 008
21 550
13 631
4 871
Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej
12 272
15 524
2 698
3 509
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
15 648
5 404
3 440
1 221
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
13 998
3 763
3 077
851
Przepływy pieniężne netto, razem
10 622
6 357
2 335
1 437
Aktywa, razem
489 184
392 651
105 589
85 085
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
269 639
214 453
58 201
46 471
Zobowązania długoterminowe
15 128
15 136
3 265
3 280
Zobwoiązanie krótkoterminowe
254 511
199 317
54 936
43 191
Kapitał własny jednostki dominującej
219 545
178 198
47 388
38 614
Kapitał zakładowy
22 199
22 199
4 792
4 810
Liczba akcji (w tys.szt
22 199
22 199
22 199
22 199
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
2,79
0,97
0,61
0,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (wPLN/EUR
2,79
0,97
0,61
0,22
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
9,89
8,03
2,13
1,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
9,89
8,03
2,13
1,74
Rozwodniona liczba akcji (w tys.szt
22 199
22 199
22 199
22 199