Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Spółka
TIM SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-09-22
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-09-22
Piotr Nosal
Członek Zarządu
2021-09-22
Piotr Tokarczuk
Członek Zarządu
półrocze / 2021 (w tys. )półrocze /2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Grupa Kapitałowa TIM
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów
602 386
493 737
132 696
111 848
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
55 682
19 198
12 266
4 349
Zysk (strata) brutto
54 158
12 118
11 930
2 745
Zysk (strata) netto
43 018
9 416
9 476
2 133
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
9 702
8 820
2 137
1 998
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-620
-4 385
-137
-993
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-6 992
-13 598
-1 540
-3 080
Przepływy pieniężne netto, razem
2 090
-9 163
460
-2 076
30,062021
Aktywa, razem
580 849
467 055
128 484
101 208
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
395 859
303 908
87 564
65 855
Zobowiązania długoterminowe
310 649
216 017
68 715
46 810
Zobowiązania krótkoterminowe
310 649
216 017
68 715
46 810
Kapitał własny jednostki dominującej
184 990
163 147
40 920
35 353
Kapitał zakładowy
22 199
22 199
4 910
4 810
Liczba akcji (w tys szt.
22 199
22 199
22 199
22 199
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
1,94
0,42
0,43
0,1
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
1,94
0,42
0,43
0,1
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
8,33
7,35
1,84
1,59
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
8,33
7,35
1,84
1,59
Rozwodniona liczba akcji (w tys szt
22 199
22 199
22 199
22 199
TIM S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
569 704
431 145
125 497
97 669
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
44 946
15 216
9 901
3 447
Zysk (strata) brutto
45 042
14 892
9 922
3 374
Zysk (strata) netto
35 984
11 776
7 927
2 668
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-7 098
-3 110
-1 564
-705
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
8 493
-4 162
1 871
-943
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
704
-2 812
155
-637
Przepływy pieniężne netto,razem
2 099
-10 084
462
-2 284
Aktywa, razem
502 655
392 651
111 187
85 085
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
309 648
214 453
68 494
46 471
Zobowiązania długoterminowe
15 169
15 136
3 355
3 280
Zobowiązania krótkoterminowe
294 479
199 317
65 139
43 191
Kapitał własny
193 007
178 198
42 693
38 614
Kapitał zakładowy
22 199
22 199
4 910
4 810
Liczba akcji (w tys szt
22 199
22 199
22 199
22 199
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
1,62
0,53
0,36
0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
1,62
0,53
0,36
0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
8,69
8,03
1,92
1,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (wPLN/EUR
8,49
8,03
1,92
1,74
Rozwodniona liczba akcji (w tys szt
22 199
22 199
22 199
22 199
Zastosowane do przeliczeń kursy euro: kurs średnioroczny- 30.06.2021 r - 4,5396 zł; 30.06.2020 r - 4,4143 zł; 31.12.2020 r - 4,4449 zł; kurs ostatniego dnia sprawozdawczego - 30.06.201 r - 4,5208 zł; 30.06.2020 r- 4,4660 zł; 31.12.2020 r - 4,6148 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.