Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 ( zł)2020 ( zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1 314 347
1 064 866
287 792
239 570
Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej
121 593
58 332
26 624
13 123
Zysk (strata) brutto
115 649
44 564
25 323
10 026
Zysk (strata) netto
91 798
37 135
20 100
8 355
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
67 148
38 832
14 703
8 736
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
574
22 892
126
5 150
Przepłwyyw pieniężne netto z działalności finansowej
-69 124
-68 047
-15 136
-15 309
Przepływy pieniężne netto, razem
-1 402
-6 323
-307
-1 423
Aktywa razem
536 541
467 055
116 655
101 208
Zobowiązania i rezerwy na zobowiazania
324 892
303 908
70 638
65 855
Zobowiązania długoterminowe
80 296
87 891
17 458
19 045
Zobowiązania krótkoterminowe
244 596
216 017
53 180
46 810
Kapitał własny jednostki dominującej
211 649
163 147
46 017
35 353
Kapitał zakładowy
22 199
22 199
4 826
4 810
Liczba akcji ( w tys.szt
22 199
22 199
22 199
22 199
Rozwodniona liczba akcji (wtys.szt
22 402
22 199
22 402
22 199
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur
4,14
1,67
0,91
0,38
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur
4,1
1,67
0,9
0,38
Wartość księgowa na jedną akcje ( w zł/eur
9,53
7,35
2,07
1,59
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/eur
9,45
7,35
2,05
1,59
Wybrane dane finansowe w tabeli powyżej podane zostały w tys. zł i i odpowiednio w tys.EUR.Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny - 31.12.2021r - 4,5670 zł; 31.12.2020 r - 4,4449 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego- 31.12.2021 r - 4,5994 zł; 31.12.2020 r - 4,6148 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa