Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
TIM SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-05-25
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-05-25
Krzysztof Folta
Prezes Zarządu
2022-05-25
Piotr Tokarczuk
Członek Zarządu

Grupa Kapitałowa TIM

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
409 971
274 374
88 625
60 346
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
41 420
19 097
8 954
4 200
Zysk (strata) brutto
39 079
16 807
8 448
3 697
Zysk (strata) netto
31 237
13 468
6 753
2 962
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
37 176
14 549
8 036
3 200
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 167
-711
-252
-156
Przepywy pieniężne z działalności finansowej
-7 085
-4 820
-1 532
-1 060
Przepływy pieniężne netto, razem
28 924
9 018
6 253
1 983
Aktywa, razem
667 608
536 541
143 494
116 655
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
422 814
324 892
90 879
70 638
Zobowiązania długoterminowe
82 279
80 296
17 685
17 458
Zobowiązania krótkoterminowe
340 535
244 596
73 194
53 180
Kapitał własny jednostki dominującej
244 794
211 649
52 616
46 017
Kapitał akcyjny
22 199
22 199
4 771
4 826
Liczba akcji (w tys.szt
22 199
22 199
22 199
22 199
Rozwodniona liczba akcji ( w tys. szt
22 404
22 402
22 404
22 402
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR
1,41
0,61
0,3
0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
1,39
0,6
0,3
0,13
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
11,03
9,53
2,37
2,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR
10,93
9,45
2,35
2,05
Liczba akcji ( w tys. szt
22 199
22 199
22 199
22 199
Rozwodniona liczba akcji (w tys. szt
22 404
22 402
22 404
22 402

TIM S.A.

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
393 187
258 416
84 997
56 836
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
38 308
14 897
8 281
3 276
Zysk (strata) brutto
38 307
14 840
8 281
3 264
Zysk (strata) netto
30 715
11 928
6 640
2 623
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
36 039
6 643
7 791
1 461
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-6 201
3 324
-1 340
731
Przepływy pieniężne netto z dzialalności finansowej
-914
-935
-198
-206
Przepływy pieniężne netto, razem
28 924
9 032
6 253
1 986
Aktywa, razem
586 373
458 907
126 034
99 775
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
336 840
241 474
72 400
52 501
Zobowiązania długoterminowe
13 285
13 329
2 855
2 898
Zobowiązania krotkoterminowe
323 555
228 145
69 544
49 603
Kapitał własny
249 533
217 433
53 634
47 274
Kapitał akcyjny
22 199
22 199
4 771
4 826
Liczba akcji ( w tys. szt
22 199
22 199
22 199
22 199
Rozwodniona liczba akcji (w tys. szt
22 404
22 402
22 404
22 402
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
1,38
0,54
0,3
0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR
1,37
0,53
0,3
0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
11,24
9,79
2,42
2,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
11,14
9,71
2,39
2,11
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny - 31.03.2022 r - 4,6259 zł; 31.03.2021 r- 4,5467 zł; 31.12.2021 r - 4,5670 zł; kurs ostatniego dnia sprawozdawczego - 31.03.2022 r - 4,6525 zł; 31.03.2021 r - 4,6603 zł; 31.12.2021 r - 4,5994 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.