Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny RR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2020 (w tys. zł)2 019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2 019 (w tys. EUR)
I. Przychody
10 479 000
10 646 000
2 342 095
2 474 778
II. Zysk z działalności operacyjnej
382 000
379 000
85 378
88 103
III. Zysk przed opodatkowaniem
57 000
95 000
12 740
22 084
IV. Zysk netto
47 000
79 000
10 505
18 364
V. Zysk na jedną akcję (w zł/EUR
0,04
0,06
0,01
0,01
VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach
1 312
1 312
1 312
1 312
VII. Całkowite dochody ogółem
34 000
51 000
7 599
11 856
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 977 000
2 917 000
665 370
678 088
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-2 082 000
-1 919 000
-465 334
-446 092
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-941 000
-1 193 000
-210 317
-277 326
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto
-46 000
-195 000
-10 281
-45 330

stan na /31.12.2020 (I kol.) / 31.12.2019 (II kol.) / 31.12.2020 (III kol.) / 31.12.2019 (IV kol.)

2020 (w tys. zł)2 019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2 019 (w tys. EUR)
XII. Aktywa obrotowe razem
2 991 000
3 103 000
648 132
728 660
XIII. Aktywa trwałe razem
20 913 000
21 492 000
4 531 724
5 046 848
XIV. Suma aktywów
23 904 000
24 595 000
5 179 856
5 775 508
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem
7 399 000
4 015 000
1 603 320
942 820
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem
5 972 000
10 090 000
1 294 097
2 369 379
XVII. Kapitał własny razem
10 533 000
10 490 000
2 282 439
2 463 309
XVIII. Kapitał zakładowy
3 937 000
3 937 000
853 125
924 504