Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny

Spółka
Neuca SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny
Tytuł
za półrocze roku obrotowego 2021 obejmujące okres od 2021-01-01 do 2021-06-30
Data utworzenia
2022-08-31
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-08-31
PIOTR SUCHARSKI
PREZES ZARZĄDU
2022-08-31
GRZEGORZ DZIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-08-31
KRZYSZTOF MISZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

półrocze / 2022 (w tys. zł)półrocze / 2021 (w tys. zł)półrocze / 2022 (w tys. EUR)półrocze / 2021 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
5 471 494
4 630 516
1 178 516
1 018 322
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
156 785
101 247
33 770
22 266
Zysk (strata) brutto
141 549
111 256
30 489
24 467
Zysk (strata) netto
102 732
86 127
22 128
18 941
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
96 978
85 821
20 888
18 873
Średnioważona liczba akcji
4 392 454
4 400 158
4 392 454
4 400 158
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR
22,08
19,5
4,76
4,29
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
127 608
129 857
27 486
28 558
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-88 073
-41 894
-18 970
-9 213
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-30 151
-74 155
-6 494
-16 308
Przepływy pieniężne netto, razem
9 384
13 808
2 022
3 037
Aktywa razem
4 297 418
3 618 858
918 134
800 491
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
3 419 254
2 805 377
730 517
620 549
Zobowiązania długoterminowe
341 537
340 879
72 969
75 402
Zobowiązania krótkoterminowe
3 077 717
2 464 498
657 548
545 147
Kapitał własny
878 164
813 481
187 618
179 942
Kapitał zakładowy
4 405
4 419
941
977
Aktywa razem
4 122 000
896 204
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
3 237 484
703 893
Zobowiązania długoterminowe
389 929
84 778
Zobowiązania krótkoterminowe
2 847 555
619 115
Kapitał własny
884 516
192 311
Kapitał zakładowy
4 432
964