Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny

Spółka
Neuca SA
Okres
Raport roczny
Tytuł
za rok obrotowy 2020
Data utworzenia
2022-03-31
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2 020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2 020 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
9 446 772
8 929 404
2 063 740
1 995 754
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
76 091
95 507
16 623
21 346
Zysk (strata) brutto
176 348
155 935
38 525
34 852
Zysk (strata) netto
158 872
132 796
34 707
29 680
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
176 816
251 674
38 627
56 250
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-83 609
107 778
-18 265
24 089
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-91 548
-416 376
-20 000
-93 062
Przepływy pieniężne netto, razem
1 659
-56 924
362
-12 723
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.
4 389 101
4 322 093
4 389 101
4 322 093
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.
4 633 541
4 433 990
4 633 541
4 433 990
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR
36,2
30,72
7,91
6,87
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR
34,29
29,95
7,49
6,69
Aktywa razem
3 791 295
3 521 123
824 302
763 006
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
3 584 761
3 403 269
779 397
737 468
Zobowiązania długoterminowe
236 733
240 094
51 470
52 027
Zobowiązania krótkoterminowe
3 348 028
3 163 175
727 927
685 441
Kapitał własny
206 534
117 854
44 905
25 538
Kapitał zakładowy
4 432
4 387
964
951
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.
4 431 987
4 387 474
4 431 987
4 387 474
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
46,6
26,86
10,13
5,82
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
44,57
26,58
9,69
5,76
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
11,5
10
2,5
2,17