Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny

Spółka
Neuca SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny
Tytuł
za rok obrotowy 2021
Data utworzenia
2023-03-28
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2022 (w tys. zł)2021 (w tys. zł)2022 (w tys. EUR)2021 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
11 232 540
9 864 258
2 395 866
2 154 944
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
241 328
198 189
51 475
43 296
Zysk (strata) brutto
201 951
202 233
43 076
44 180
Zysk (strata) netto
147 592
152 550
31 481
33 326
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
136 355
150 655
29 084
32 912
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
335 937
300 198
71 654
65 581
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-180 219
-145 485
-38 440
-31 783
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-6 636
-112 758
-1 415
-24 633
Przepływy pieniężne netto, razem przed skutkami zmian kursów wymiany
149 082
41 955
31 799
9 165
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.
4 359 498
4 389 101
4 359 498
4 389 101
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.
4 575 170
4 633 541
4 575 170
4 633 541
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR
31,28
34,32
6,67
7,5
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR
29,8
32,51
6,36
7,1