Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Neuca SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Data utworzenia
2023-05-16
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2023-05-15
PIOTR SUCHARSKI
PREZES ZARZĄDU
2023-05-15
GRZEGORZ DZIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-05-15
KRZYSZTOF MISZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-05-15
JULITA CZYŻEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-05-15
ROMAN DUDZIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-05-15
DANIEL WOJTKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
3 001 951
2 816 480
638 645
606 060
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
69 948
84 866
14 881
18 262
Zysk (strata) brutto
65 048
79 980
13 839
17 210
Zysk (strata) netto
51 515
63 173
10 959
13 594
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
47 339
60 435
10 071
13 005
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
57 750
47 344
12 286
10 188
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-143 371
-20 820
-30 501
-4 480
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-27 361
-19 386
-5 821
-4 172
Przepływy pieniężne netto, razem przed skutkami zmian kursów wymiany
-112 982
7 138
-24 036
1 536
Średnioważona liczba akcji
4 392 537
4 398 054
4 392 537
4 398 054
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
10,78
13,74
2,29
2,96
Aktywa razem
4 903 747
4 230 242
1 048 818
909 241
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
3 896 397
3 272 325
833 365
703 348
Zobowiązania długoterminowe
336 505
388 013
71 972
83 399
Zobowiązania krótkoterminowe
3 559 892
2 884 312
761 393
619 949
Kapitał własny
1 007 350
957 917
215 453
205 893
Kapitał zakładowy
4 496
4 470
962
961
Aktywa razem
4 760 049
4 055 730
1 014 957
881 796
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
3 824 228
3 172 526
815 417
689 770
Zobowiązania długoterminowe
337 074
385 456
71 872
83 806
Zobowiązania krótkoterminowe
3 487 154
2 787 070
743 545
605 964
Kapitał własny
935 821
883 204
199 540
192 026
Kapitał zakładowy
4 445
4 432
948
964