Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-03-27
Włodzimierz Kocik
Prezes Zarządu
2020-03-27
Piotr Majewski
Wiceprezes Zarządu
2020-03-27
Marzenna Kocik
Członek Zarządu
2020-03-27
Marcin Szrejter
Dyrektor ds Finansowych/ Główny Księgowy
2019 (w tys. zł)2018 (w tys. zł)2019 (w tys. EUR)2018 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
127 031
77 630
29 530
18 193
Zysk z działalności operacyjnej
4 822
3 298
1 121
773
Zysk brutto
4 470
3 085
1 039
723
Zysk netto z działalności kontynuowanej
3 625
2 449
843
574
Zysk netto
3 625
2 449
843
574
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
3 617
2 228
841
522
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 533
-505
360
-118
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-2 171
-2 715
-505
-636
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
140
-3 004
33
-704
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-498
-6 223
-116
-1 459
Aktywa razem
110 071
98 172
25 847
22 831
Zobowiązania długoterminowe
8 816
6 221
2 070
1 447
Zobowiązania krótkoterminowe
27 213
21 534
6 390
5 008
Kapitał własny ogółem
74 042
70 416
17 387
16 376
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
73 128
69 511
17 172
16 165
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 665
2 640
Liczba akcji (w szt.
11 350 000
11 350 000
11 350 000
11 350 000
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.
Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR
0,32
0,2
0,07
0,05
Rozwadniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR
0,32
0,2
0,07
0,05
Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR
6,44
6,12
1,51
1,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR
6,44
6,12
1,51
1,42
Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,2585 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku) oraz 4,3000 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2018 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,3018 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku) oraz 4,2669 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2018 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa