Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Tesgas SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-11-19
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-19
Włodzimierz Kocik
Prezes Zarzadu
2021-11-19
Marcin Szrejter
Wiceprezes Zarzadu

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
81 545
76 082
17 889
17 128
Zysk na działalności operacyjnej
3 955
5 708
868
1 285
Zysk brutto
3 866
5 558
848
1 251
Zysk netto z działalności kontynuowanej
3 560
4 607
781
1 037
Zysk netto
3 560
4 607
781
1 037
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
3 606
4 645
791
1 046
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
12 602
6 757
2 764
1 521
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 714
-1 158
-376
-261
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-2 482
-2 354
-544
-530
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
8 406
3 244
1 844
730
Aktywa razem
130 734
112 975
28 219
24 957
Zobowiązania długoterminowe
9 420
11 819
2 033
2 611
Zobowiązania krótkoterminowe
37 065
22 507
8 000
4 972
Kapitał własny ogółem
84 248
78 649
18 185
17 374
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
83 373
77 773
17 996
17 181
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 450
2 507
Liczba akcji (w szt.
11 350 000
11 350 000
11 350 000
11 350 000
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.
Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR
0,32
0,41
0,07
0,09
Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR
0,32
0,41
0,07
0,09
Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR
7,35
6,85
1,59
1,51
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR
7,35
6,85
1,59
1,51

WYBRANE DANE FINANSOWE TESGAS S.A.

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
58 016
48 142
12 727
10 838
Zysk na działalności operacyjnej
4 513
2 534
990
571
Zysk brutto
4 481
2 535
983
571
Zysk netto z działalności kontynuowanej
4 220
2 140
926
482
Zysk netto
4 220
2 140
926
482
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
11 232
6 774
2 464
1 525
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 222
-1 197
-268
-269
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-1 612
-2 398
-354
-540
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
8 398
3 179
1 842
716
Aktywa razem
116 304
99 004
25 104
21 871
Zobowiązania długoterminowe
7 828
10 173
1 630
2 247
Zobowiązania krótkoterminowe
116 304
16 966
6 606
3 748
Kapitał własny ogółem
7 828
71 866
16 808
15 876
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 450
2 507
Liczba akcji (w szt.
11 350 000
11 350 000
11 350 000
11 350 000
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.
Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR
0,37
0,19
0,08
0,04
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR
0,37
0,19
0,08
0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR
6,86
6,33
1,48
1,4
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR
6,86
6,33
1,48
1,4
Do celów ustalenia podstawowych wielkości w euro zastosowano nastepujące kursy średnie wymiany złotego w stosunku do euro, ustalane przez Narodowy Banko Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresy sprawozdawczego: 30-09-2021: 4,6329PLN/EUR, 30-09-2020 4,5268 PLN/EUR; - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na osttani dzień każdego miesiąca w danym okresie od: 01.01-30.09.2021 4,5585 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2020 4,4420 PLN/EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.