Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
102 378
127 031
22 882
29 530
Zysk z działalności operacyjnej
7 252
4 822
1 621
1 121
Zysk brutto
6 988
4 470
1 562
1 039
Zysk netto z działalności kontynuowanej
6 646
3 625
1 485
843
Zysk netto
6 646
3 625
1 485
843
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
6 639
3 617
1 484
841
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
5 568
1 533
1 244
360
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 929
-2 171
-431
-505
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-3 143
140
-703
33
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
495
-498
111
-116
Aktywa razem
120 836
110 071
26 184
25 847
Zobowiązania długoterminowe
10 421
8 816
2 258
2 070
Zobowiązania krótkoterminowe
29 727
27 213
6 442
6 390
Kapitał własny ogółem
80 688
74 042
17 485
17 387
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
79 767
73 128
17 285
17 172
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 459
2 665
Liczba akcji (w szt.
11 350 000
11 350 000
11 350 000
11 350 000

Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)

2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR
0,58
0,32
0,13
0,07
Rozwadniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR
0,58
0,32
0,13
0,07
Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR
7,03
6,44
1,52
1,51
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR
7,03
6,44
1,52
1,51
Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,6148 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku) oraz 4,2585PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,4742 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2020 roku) oraz 4,3018 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa