Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-03-25
Włodzimierz Kocik
Prezes Zarządu
2022-03-25
Marcin Szrejter
Wiceprezes Zarządu
2022-03-25
Marcin Szrejter
Dyrektor ds. finansowych/ Główny księgowy
2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
113 593
102 378
24 815
22 882
Zysk z działalności operacyjnej
7 201
7 252
1 573
1 621
Zysk brutto
7 007
6 988
1 531
1 562
Zysk netto z działalności kontynuowanej
6 474
6 646
1 414
1 485
Zysk netto
6 474
6 646
1 414
1 485
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
6 563
6 639
1 434
1 484
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-1 796
5 568
-392
1 244
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-2 214
-1 929
-484
-431
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
8 459
-3 143
1,848
-703
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
4 449
495
972
111
Aktywa razem
132 501
120 836
28 808
26 184
Zobowiązania długoterminowe
8 033
10 421
1 747
2 258
Zobowiązania krótkoterminowe
37 306
29 727
8 111
6 442
Kapitał własny ogółem
87 162
80 688
18 951
17 485
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
86 330
79 767
18 770
17 285
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 468
2 459
Liczba akcji (w szt.
11 350 000
11 350 000
11 350 000
11 350 000
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.
Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR
0,58
0,58
0,13
0,13
Rozwadniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR
0,58
0,58
0,13
0,13
Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR
7,61
7,03
1,65
1,52
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR
7,61
7,03
1,65
1,52
Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilasnu prezentowane na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,5994 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2021 roku) oraz 4,6148 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2020 roku), które zostału ogłoszone prz NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozyscje rachunku zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,5775 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2021 roku) oraz 4,4742 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2020 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa