Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Tesgas SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-05-13
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-05-13
Włodzimierz Kocik
Prezes Zarządu
2022-05-13
Marcin Szrejter
Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
30 341
25 994
6 529
5 685
Zysk na działalności operacyjnej
112
292
24
64
Zysk brutto
64
257
14
56
Zysk netto z działalności kontynuowanej
194
283
42
62
Zysk netto
194
283
45
62
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
208
285
45
62
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
8 046
5 301
1 731
1 159
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
968
-1 342
208
-293
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-2 726
-699
-586
-153
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
6 289
3 260
1 353
713
Aktywa razem
132 533
117 832
28 486
25 284
Zobowiązania długoterminowe
10 389
10 488
2 233
2 251
Zobowiązania krótkoterminowe
34 788
26 374
7 477
5 659
Kapitał własny ogółem
87 356
80 971
18 776
17 375
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
86 539
80 052
18 600
17 177
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 440
2 435
Liczba akcji (w szt.
11 350 000
11 350 000
11 350 000
11 350 000
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.
Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR
0,02
0,03
0
0,01
Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR
0,02
0,03
0
0,01
Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR
7,62
7,05
1,64
1,51
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR
7,62
7,05
1,64
1,51

WYBRANE DANE FINANSOWE TESGAS S.A.

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
17 898
20 482
3 851
4 480
Zysk na działalności operacyjnej
-464
487
-100
106
Zysk brutto
-475
474
-102
104
Zysk netto z działalności kontynuowanej
-394
508
-85
111
Zysk netto
-394
508
-85
111
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
8 318
4 156
1 790
909
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
119
-1 282
26
-280
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-2 441
-451
-525
-99
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
5 996
2 423
1 290
530
Aktywa razem
113 298
104 291
24 352
22 379
Zobowiązania długoterminowe
7 744
8 887
1 664
1 907
Zobowiązania krótkoterminowe
26 024
21 245
5 594
4 559
Kapitał własny ogółem
79 530
74 159
17 094
15 913
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 440
2 435
Liczba akcji (w szt.
11 350 000
11 350 000
11 350 000
11 350 000
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.
Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR
-0,03
0,04
-0,01
0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR
-0,03
0,04
-0,01
0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR
7,01
6,53
1,51
1,4
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR
7,01
6,53
1,51
1,4
Do celów ustalenia podstawowych wielkości w euro zastosowano następujące kursy średnie wymiany złotego w stosunku do euro, ustalane przez Narodowy Bank Polski:- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.03.2022 4,6525 PLN/EUR, 31.03.2021 4,6603 PLN/EUR- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.03.2022 4,6472 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2021 4,5721 PLN/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.