Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-08-12
Włodzimierz Kocik
Prezes Zarządu
2022-08-12
Marcin Szrejter
Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS

półrocze / 2022 (w tys. )półrocze /2021 (w tys. )półrocze / 2022 (w tys. EUR)półrocze /2021 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
64 863
54 839
13 971
12 060
Zysk brutto na sprzedaży
9 939
7 852
2 141
1 727
Zysk na działalności operacyjnej
2 540
2 443
547
537
Zysk brutto
2 355
2 373
507
522
Zysk netto
1 777
2 393
383
526
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
1 767
2 414
381
531
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
3 729
6 599
803
1 451
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
146
-2 017
31
-444
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-8 267
-1 453
-1 781
-320
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-4 392
3 129
-946
688
Aktywa razem
131 110
114 943
28 011
25 425
Zobowiązania długoterminowe
10 582
9 215
2 261
2 038
Zobowiązania krótkoterminowe
34 995
22 647
7 477
5 010
Kapitał własny ogółem
85 534
83 080
18 274
18 377
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
84 693
82 181
18 094
18 178
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 425
2 511
Liczba akcji (w szt.
11 350 000
11 350 000
11 350 000
11 350 000
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.
Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR
0,16
0,21
0,03
0,05
Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR
0,16
0,21
0,03
0,05
Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR
7,46
7,24
1,59
1,6
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR
7,46
7,24
1,59
1,6

WYBRANE DANE FINANSOWE TESGAS S.A.

półrocze / 2022 (w tys. )półrocze /2021 (w tys. )półrocze / 2022 (w tys. EUR)półrocze /2021 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
43 455
41 059
9 360
9 030
Zysk brutto na sprzedaży
5 716
4 943
1 231
1 087
Zysk na działalności operacyjnej
2 081
2 546
448
560
Zysk brutto
2 050
2 522
441
555
Zysk netto
1 334
2 588
287
569
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
3 411
6 313
735
1 388
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-601
-1 849
-129
-407
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-7 648
-933
-1 647
-205
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-4 837
3 531
-1 042
777
Aktywa razem
112 871
101 530
24 115
22 458
Zobowiązania długoterminowe
8 674
7 680
1 853
1 699
Zobowiązania krótkoterminowe
26 345
17 612
5 628
3 896
Kapitał własny ogółem
77 853
76 238
16 633
16 864
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 425
2 511
Liczba akcji (w szt.
11 350 000
11 350 000
11 350 000
11 350 000
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.
Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR
0,12
0,23
0,03
0,05
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR
0,12
0,23
0,03
0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR
6,86
6,72
1,47
1,49
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR
6,86
6,72
1,47
1,49
Do celów ustalenia podstawowych wielkości w EURO zastosowano następujące kursy średnie wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalane przezz Narodowy bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.06.2022 4,6806 PLN/ EUR; 30.06.2021 4,5208 PLN/ EUR; -średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujacych na ostatni dzień każdego miesiaca w danym okresie: 01.01. - 30.06.2022 4,6427 PLN/ EUR; 01.01 - 30.06.2021 4,5472 PLN/ EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.