Trwa ładowanie...
bDHIpDGt

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Unimot SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-05-19
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-05-19
Adam Sikorski
Prezes Zarządu
2020-05-19
Robert Brzozowski
Wiceprezes Zarządu
2020-05-19
Marek Moroz
Wiceprezes Zarządu
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 195 381
868 653
271 906
202 116
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej
-15 919
18 422
-3 621
4 286
Zysk/(strata) brutto
-12 805
20 164
-2 913
4 692
Zysk/(strata) netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej
-10 616
16 222
-2 415
3 774
Zysk/(strata) netto
-10 616
16 335
-2 415
3 801
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
146 515
38 820
33 327
9 033
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-189
100
-43
23
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-3 922
-3 125
-892
-727
Przepływy pieniężne netto, razem
130 492
32 971
29 682
7 672
Aktywa, razem
762 430
687 120
167 482
161 353
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
526 162
440 184
115 582
103 366
Zobowiązania długoterminowe
14 747
21 005
3 239
4 932
Zobowiązania krótkoterminowe
511 415
419 179
112 342
98 433
Kapitał własny
236 268
246 936
51 901
57 987
Kapitał zakładowy
8 198
8 198
1 801
1 925
Liczba akcji (w tys. szt.
8 198
8 198
Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)**
-1,29
1,98
-0,29
0,46
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)**
-1,29
1,98
-0,29
0,46
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)***
28,82
30,12
6,33
7,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)***
28,82
30,12
6,33
7,07
* Dane dla pozycji dotyczących sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2019 r. natomiast dla pozycji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.** na 31.03.2020 r. liczba akcji  użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys. sztuk** na 31.03.2019 r. liczba akcji użyta do wyliczenia  zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys. sztuk *** na 31.03.2020 r. liczba akcji  użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 198 tys. sztuk *** na 31.12.2019 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 198 tys. sztukWybrane dane finansowe przeliczono na walutę euro w następujący sposób: Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na euro wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 31.03.2020 r. 4,5523 zł/euro oraz dla danych porównawczych na 31.12.2019 r. 4,2585 zł/euro.Poszczególne pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,3963 zł/euro (3 miesiące 2020 r.), 4,2978 zł/euro (3 miesiące 2019 r.).
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bDHIpDHb