Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny

Spółka
Wawel SA
Okres
Raport roczny
Tytuł
za rok obrotowy 2020
Data utworzenia
2022-03-15
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2 020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2 020 (w tys. EUR)
Przychody netto
517 949
488 621
113 151
109 209
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
56 338
72 101
12 308
16 115
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
56 205
71 545
12 279
15 991
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
43 226
57 260
9 443
12 798
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
107 665
55 501
23 520
12 405
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-11 997
-15 832
-2 621
-3 539
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-39 151
-46 769
-8 553
-10 453
Przepływy pieniężne netto, razem
56 517
-7 100
12 347
-1 587
Aktywa razem
813 976
790 882
176 974
171 379
Zobowiązania długoterminowe
18 483
21 055
4 019
4 562
Zobowiązania krótkoterminowe
86 967
67 384
18 908
14 602
Kapitał własny
708 526
702 443
154 047
152 215
Kapitał zakładowy
7 499
7 499
1 630
1 625
Liczba akcji
1 499 755
1 499 755
1 499 755
1 499 755
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
28,82
38,18
6,3
8,53
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
472,43
468,37
102,72
101,49