Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny

Spółka
Wawel SA
Okres
Raport roczny
Tytuł
za rok obrotowy 2021
Data utworzenia
2023-03-17
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2022 (w tys. zł)2 021 (w tys. zł)2022 (w tys. EUR)2 021 (w tys. EUR)
Przychody netto
585 142
517 949
124 809
113 151
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
37 549
56 338
8 009
12 308
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
45 889
56 205
9 788
12 279
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
36 976
43 226
7 887
9 443
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
80 159
107 665
17 098
23 520
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-14 680
-11 997
-3 131
-2 621
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-108 087
-39 151
-23 055
-8 553
Przepływy pieniężne netto, razem
-42 608
56 517
-9 088
12 347
Aktywa razem
745 141
813 976
158 882
176 974
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania
17 670
18 483
3 768
4 019
Zobowiązania krótkoterminowe
87 807
86 967
18 723
18 908
Kapitał własny
639 664
708 526
136 392
154 047
Kapitał zakładowy
7 499
7 499
1 599
1 630
Średnia ważona liczby akcji zwykłych w okresie
1 370 453
1 499 755
1 370 453
1 499 755
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
26,98
28,82
5,75
6,3
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
466,75
472,43
99,52
102,72