Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Wielton SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-11-18
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-18
Paweł Szataniak
Prezes Zarządu
2021-11-18
Mariusz Golec
Wiceprezes Zarządu
2021-11-18
Piotr Maciej Kamiński
Wiceprezes Zarządu
2021-11-18
Piotr Kuś
Wiceprezes Zarządu
2021-11-18
Tomasz Śniatała
Członek Zarządu
2021-11-18
Włodzimierz Masłowski
Członek Zarządu
2021-11-18
Andrzej Mowczan
Członek Zarządu
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Rachunek zysków i strat

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 929 224
1 302 747
423 215
293 729
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
71 423
14 124
15 668
3 180
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
58 278
-364
12 785
-82
Zysk (strata) netto
46 769
9 618
10 260
2 165
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
45 594
12 572
10 002
2 830
Zysk (strata) na akcje (PLN; EUR
0,76
0,21
0,17
0,05
Rozwodniony zysk (strata) na akcje (PLN; EUR
0,76
0,21
0,17
0,05
Średni kurs PLN/EUR w okresie
4,5585
4,442

Rachunek przepływów pienieżnych

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
48 889
60 714
10 725
13 668
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-58 740
-44 010
-12 886
-9 908
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-26 541
-7 264
-5 822
-1 635
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-36 392
9 440
-7 983
2 125
Średni kurs PLN/EUR w okresie
4,5585
4,442
Bilans
Aktywa
1 777 856
1 479 268
383 746
320 549
Zobowiązania długoterminowe
358 549
366 413
77 392
79 400
Zobowiązania krótkoterminowe
955 054
685 173
206 146
148 473
Kapitał własny
464 253
427 682
100 208
92 676
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
438 241
403 749
94 593
87 490
Kurs PLN/EUR na koniec okresu
4,6329
4,6148
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Rachunek zysków i strat

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 127 441
617 212
247 327
138 949
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
56 150
6 440
12 318
1 450
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
45 469
6 052
9 975
1 362
Zysk (strata) netto
35 150
17 498
7 711
3 939
Liczba akcji w szt.
60 375 000
60 375 000
60 375 000
60 375 000
Zysk na akcje (PLN; EUR
0,58
0,29
0,13
0,07
Rozwodniony zysk na akcje (PLN; EUR
0,58
0,29
0,13
0,07
Średni kurs PLN/EUR w okresie
4,5585
4,442

Rachunek przepływów pienieżnych

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
68 025
29 921
14 923
6 736
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-46 719
-37 001
-10 249
-8 330
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-14 364
14 680
-3 151
3 305
Przepływy pieniężne netto razem
2 085
7 600
457
1 711
Średni kurs PLN/EUR w okresie
4,5585
4,442
Bilans
Aktywa
1 247 065
1 031 680
269 176
223 559
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
877 105
680 567
186 321
147 475
Zobowiązania długoterminowe
218 543
244 340
47 172
52 947
Zobowiązania krótkoterminowe
631 660
415 613
136 342
90 061
Kapitał własny
369 960
351 113
79 855
76 084
Kapitał zakładowy
12 075
12 075
2 606
2 617
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN: EUR
6,13
5,82
1,32
1,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN:EUR
6,13
5,82
1,32
1,26
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za 1 akcję (PLN:EUR
Kurs PLN/EUR na koniec okresu
4,6329
4,6148
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.