Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Spółka
Wielton SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-09-16
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-09-16
Paweł Szataniak
Prezes Zarządu
2021-09-16
Mariusz Golec
Wiceprezes Zarządu
2021-09-16
Piotr Maciej Kamiński
Wiceprezes Zarządu
2021-09-16
Piotr Kuś
Wiceprezes Zarządu
2021-09-16
Tomasz Śniatała
Członek Zarządu
2021-09-16
Włodzimierz Masłowski
Członek Zarządu
2021-09-16
Andrzej Mowczan
Członek Zarządu
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Rachunek zysków i strat

półrocze / 2021 (w tys. zł)półrocze / 2020 (w tys. zł)półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze / 2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 308 353
814 577
287 729
183 410
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
59 378
-4 868
13 058
-1 096
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
52 032
-16 268
11 443
-3 663
Zysk (strata) netto
41 094
-805
9 037
-181
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
40 115
1 368
8 822
308
Zysk na akcję (PLN; EUR
0,66
0,02
0,15
0
Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR
0,66
0,02
0,15
0
Średni kurs PLN/EUR w okresie
4,5472
4,4413
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
59 985
4 908
13 192
1 105
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-40 557
-27 546
-8 919
-6 202
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-1 047
11 115
-230
2 503
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
18 381
-11 523
4 042
-2 595
Średni kurs PLN/EUR w okresie
4,5472
4,4413
Bilans
Aktywa
1 740 149
1 479 268
384 921
320 549
Zobowiązania długoterminowe
361 247
366 413
79 908
79 400
Zobowiązania krótkoterminowe
923 781
685 173
204 340
148 473
Kapitał własny
455 121
427 682
100 673
92 676
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
429 836
403 749
95 080
87 490
Kurs PLN/EUR na koniec okresu
4,5208
4,6148
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Rachunek zysków i strat

półrocze / 2021 (w tys. zł)półrocze / 2020 (w tys. zł)półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze / 2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
724 837
364 399
159 403
82 048
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
42 372
-3 147
9 318
-709
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
36 424
-7 520
8 010
-1 693
Zysk (strata) netto
28 373
6 725
6 240
1 514
Liczba akcji w szt.
60 375 000
60 375 000
60 375 000
60 375 000
Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN; EUR
0,47
0,11
0,1
0,03
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN; EUR
0,47
0,11
0,1
0,03
Średni kurs PLN/EUR w okresie
4,5472
4,4413

Rachunek przepływów pienieżnych

półrocze / 2021 (w tys. zł)półrocze / 2020 (w tys. zł)półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze / 2020 (w tys. EUR)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
44 169
23 021
9 713
5 183
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-32 912
-25 098
-7 238
-5 651
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
6 947
7 592
1 528
1 709
Przepływy pieniężne netto razem
18 204
5 515
4 003
1 242
Średni kurs PLN/EUR w okresie
4,5472
4,4413
Bilans
Aktywa
1 212 409
1 031 680
268 185
223 559
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
845 199
680 567
186 958
147 475
Zobowiązania długoterminowe
223 063
244 340
49 341
52 947
Zobowiązania krótkoterminowe
592 783
415 613
131 123
90 061
Kapitał własny
367 210
351 113
81 227
76 084
Kapitał zakładowy
12 075
12 075
2 671
2 617
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
6,08
5,82
1,34
1,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
6,08
5,82
1,34
1,26
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł
Średni kurs PLN/EUR w okresie
4,5208
4,6148
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.