Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
2 696 420
1 817 302
589 060
406 174
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
79 293
37 017
17 322
8 273
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
59 184
19 992
12 929
4 468
Zysk (strata) netto
47 636
27 292
10 407
6 100
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
128 718
149 194
28 120
33 345
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-71 105
-68 790
-15 534
-15 375
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-25 861
-50 423
-5 650
-11 270
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i i ch ekwiwalentów
31 752
29 981
6 937
6 701
Aktywa, razem
1 857 513
1 479 268
403 860
320 549
Zobowiązania długoterminowe
459 984
423 678
100 010
91 809
Zobowiązania krótkoterminowe
931 580
627 908
202 544
136 064
Kapitał własny
465 949
427 682
101 306
92 676
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
440 307
403 749
95 731
87 490
Liczba akcj i (w szt.
60 375 000
60 375 000
60 375 000
60 375 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR
0,78
0,52
0,17
0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (zł/EUR
0,78
0,52
0,17
0,12