Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 817 302
2 343 188
406 174
544 699
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
37 017
89 687
8 273
20 849
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
19 992
80 474
4 468
18 707
Zysk (strata) netto
27 292
57 891
6 100
13 457
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
149 194
108 143
33 345
25 139
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-68 790
-82 569
-15 375
-19 194
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-50 423
-1 779
-11 270
-414
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
29 981
23 795
6 701
5 531
Aktywa, razem
1 479 268
1 397 778
320 549
328 232
Zobowiązania długoterminowe
366 413
383 668
79 400
90 095
Zobowiązania krótkoterminowe
685 173
610 685
148 473
143 404
Kapitał własny
427 682
403 425
92 676
94 734
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
403 749
377 096
87 490
88 551
Liczba akcji (w szt.
60 375 000
60 375 000
60 375 000
60 375 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
0,52
0,95
0,12
0,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (zł/EUR
0,52
0,95
0,12
0,22
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa