Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny RR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2 020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2 020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 546 367
837 066
337 819
187 087
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
64 823
17 091
14 161
3 820
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
47 716
16 755
10 424
3 745
Zysk (strata) netto
36 708
27 927
8 019
6 242
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
115 167
82 162
25 159
18 364
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-61 764
-54 823
-13 493
-12 253
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-25 403
-21 578
-5 550
-4 823
Przepływy pieniężne netto razem
28 000
5 761
6 117
1 288
Aktywa, razem
1 270 094
1 031 680
276 143
223 559
Zobowiązania długoterminowe
226 816
244 340
49 314
52 947
Zobowiązania krótkoterminowe
651 540
415 613
141 658
90 061
Kapitał własny
372 898
351 113
81 075
76 084
Kapitał zakładowy
12 075
12 075
2 625
2 617
Liczba akcj i (w szt.
60 375 000
60 375 000
60 375 000
60 375 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
0,61
0,46
0,13
0,1
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (zł/EUR
0,61
0,46
0,13
0,1
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa