Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Wielton SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-05-26
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-05-26
Paweł Szataniak
Prezes Zarządu
2022-05-26
Mariusz Golec
Wiceprezes Zarządu
2022-05-26
Piotr Maciej Kamiński
Wiceprezes Zarządu
2022-05-26
Piotr Kuś
Wiceprezes Zarządu
2022-05-26
Tomasz Śniatała
Członek Zarządu
2022-05-26
Włodzimierz Masłowski
Członek Zarządu
2022-05-26
Andrzej Mowczan
Członek Zarządu
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Rachunek zysków i strat

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
814 211
633 018
175 205
138 452
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
18 423
28 027
3 964
6 130
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
12 742
25 957
2 742
5 677
Zysk (strata) netto
9 737
19 172
2 095
4 193
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
8 973
18 752
1 931
4 101
Zysk (strata) na akcje (PLN; EUR
0,15
0,31
0,03
0,07
Rozwodniony zysk (strata) na akcje (PLN; EUR
0,15
0,31
0,03
0,07
Średni kurs PLN/EUR w okresie
4,6472
4,5721

Rachunek przepływów pienieżnych

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-99 713
71 602
-21 457
15 661
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-30 424
-25 455
-6 547
-5 567
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
46 368
-4 015
9 978
-878
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-83 769
42 132
-18 026
9 215
Średni kurs PLN/EUR w okresie
4,6472
4,5721
Bilans
Aktywa
2 094 449
1 857 513
450 177
403 860
Zobowiązania długoterminowe
512 789
459 984
110 218
100 010
Zobowiązania krótkoterminowe
1 117 581
931 580
240 211
202 544
Kapitał własny
464 079
465 949
99 748
101 306
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
431 736
440 307
92 797
95 731
Kurs PLN/EUR na koniec okresu
4,6525
4,5994
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Rachunek zysków i strat

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
462 039
329 023
99 423
71 963
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
22 608
16 577
4 865
3 626
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
24 708
15 839
5 317
3 464
Zysk (strata) netto
20 369
12 303
4 383
2 691
Liczba akcji w szt.
60 375 000
60 375 000
60 375 000
60 375 000
Zysk na akcje (PLN; EUR
0,34
0,2
0,07
0,04
Rozwodniony zysk na akcje (PLN; EUR
0,34
0,2
0,07
0,04
Średni kurs PLN/EUR w okresie
4,6472
4,5721

Rachunek przepływów pienieżnych

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-35 048
39 450
-7 542
8 628
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-21 922
-18 897
-4 717
-4 133
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
29 424
-1 240
6 332
-271
Przepływy pieniężne netto razem
-27 546
19 313
-5 927
4 224
Średni kurs PLN/EUR w okresie
4,6472
4,5721
Bilans
Aktywa
1 445 799
1 270 094
310 757
276 143
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1 053 229
897 196
226 379
195 068
Zobowiązania długoterminowe
220 324
226 816
47 356
49 314
Zobowiązania krótkoterminowe
806 502
651 540
173 348
141 658
Kapitał własny
392 570
372 898
84 378
81 075
Kapitał zakładowy
12 075
12 075
2 595
2 625
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN: EUR
6,5
6,18
1,4
1,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN:EUR
6,5
6,18
1,4
1,34
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za 1 akcję (PLN:EUR
0,33
0,07
Kurs PLN/EUR na koniec okresu
4,6525
4,5994
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.