Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-09-10
Sławomir Woźniak
Prezes Zarządu
2021-09-10
Bartosz Klinowski
Członek Zarządu
2021-09-10
Earl Good
Członek Zarządu
2021-09-10
Piotr Walasek
Członek Zarządu

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

półrocze / 2021 (w tys. zł)półrocze /2020 (w tys. zł)półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
220 991
192 771
48 600
43 404
Koszt własny sprzedaży
-172 612
-147 825
-37 960
-33 284
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
9 429
9 585
2 074
2 158
Zysk (strata) brutto
7 497
8 683
1 649
1 955
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
6 410
5 714
1 410
1 287
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
9 077
2 856
1 996
643
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-5 429
2 013
-1 194
453
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-8 885
-12 447
-1 954
-2 802
Aktywa razem
432 713
450 525
95 716
97 626
Zobowiązania razem
237 703
261 310
52 580
56 624
W tym zobowiązania krótkoterminowe
194 063
213 922
42 927
46 356
Kapitał własny
195 011
189 215
43 136
41 002
Kapitał podstawowy
3 616
3 616
800
784

Wybrane jednostkowe dane finansowe

półrocze / 2021 (w tys. zł)półrocze /2020 (w tys. zł)półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
133 544
121 525
29 369
27 363
Koszt własny sprzedaży
-108 869
-94 134
-23 942
-21 195
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
4 939
10 139
1 086
2 283
Zysk (strata) brutto
3 920
9 959
862
2 242
Zysk (strata) netto
3 182
7 550
700
1 700
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
5 479
10 780
1 205
2 427
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-2 572
-3 921
-566
-883
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-7 466
-16 392
-1 642
-3 691
Aktywa razem
311 459
331 823
68 895
71 904
Zobowiązania razem
127 448
147 626
28 191
31 990
W tym zobowiązania krótkoterminowe
100 887
120 281
22 316
26 064
Kapitał własny
184 011
184 198
40 703
39 915
Kapitał podstawowy
3 616
3 616
800
784