Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 1682 2072 3042 306
Zysk (strata) z działalności operacyjnej73221245444
Zysk (strata) brutto38143195388
Zysk (strata) netto-101130171375
Przepływy netto225-2117
Przepływy netto z działalności operacyjnej246551217378
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej447-301-44-352
Przepływy netto z działalności finansowej-670-244-194-8
Aktywa razem6 6186 4136 1305 821
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 8933 5883 4353 108
Zobowiązania długoterminowe827496416455
Zobowiązania krótkoterminowe3 0663 0923 0192 653
Kapitał własny2 7242 8252 6952 713
Kapitał zakładowy269269269269
Liczba akcji (tys. szt.)2 694,762 694,762 694,762 694,76
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,011,051,001,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,040,050,060,14
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 9868 3858 2447 818
Zysk (strata) z działalności operacyjnej983527557241
Zysk (strata) brutto76329133291
Zysk (strata) netto57528422941
Przepływy netto24-18-29-28
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 391748598534
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-251-132-556-788
Przepływy netto z działalności finansowej-1 116-633-71226
Aktywa razem6 6185 4525 3214 918
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 8933 1143 2672 900
Zobowiązania długoterminowe8275491 0601 157
Zobowiązania krótkoterminowe3 0662 5642 2071 742
Kapitał własny2 7242 3382 0542 018
Kapitał zakładowy269269269269
Liczba akcji (tys. szt.)2 694,762 694,762 694,762 694,76
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,010,870,760,75
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,210,110,090,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)