Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 4922 2392 1682 207
Zysk (strata) z działalności operacyjnej35812773221
Zysk (strata) brutto3108038143
Zysk (strata) netto29770-101130
Przepływy netto5216225
Przepływy netto z działalności operacyjnej24420246551
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej11-7447-301
Przepływy netto z działalności finansowej-2043-670-244
Aktywa razem7 4397 1136 6256 413
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 5524 3073 8893 588
Zobowiązania długoterminowe764797827496
Zobowiązania krótkoterminowe3 7883 5103 0623 092
Kapitał własny2 8872 8062 7352 825
Kapitał zakładowy269269269269
Liczba akcji (tys. szt.)2 694,762 694,762 694,762 694,76
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,071,041,011,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,110,03-0,040,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 9868 3858 2447 818
Zysk (strata) z działalności operacyjnej980527557241
Zysk (strata) brutto75829133291
Zysk (strata) netto58628422941
Przepływy netto24-18-29-28
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 425748598534
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-504-132-556-788
Przepływy netto z działalności finansowej-898-633-71226
Aktywa razem6 6255 4525 3214 918
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 8893 1143 2672 900
Zobowiązania długoterminowe8275491 0601 157
Zobowiązania krótkoterminowe3 0622 5642 2071 742
Kapitał własny2 7352 3382 0542 018
Kapitał zakładowy269269269269
Liczba akcji (tys. szt.)2 694,762 694,762 694,762 694,76
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,010,870,760,75
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,220,110,090,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)