Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8428841 054579
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1627910613
Zysk (strata) brutto71-43-130-68
Zysk (strata) netto56-43-130-68
Przepływy netto3 023514-8
Przepływy netto z działalności operacyjnej23175-3734
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej3 000-17050-42
Aktywa razem17 79414 86114 28214 295
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 2056 4316 7066 641
Zobowiązania długoterminowe5 2445 3002 3455 188
Zobowiązania krótkoterminowe3 9601 1304 3611 454
Kapitał własny8 5898 4307 5767 653
Kapitał zakładowy1 8561 8561 3561 356
Liczba akcji (tys. szt.)37 110,5937 110,5927 112,2227 112,22
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,230,230,280,28
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,00-0,01-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 1782 7393 1673 187
Zysk (strata) z działalności operacyjnej71-2 262507670
Zysk (strata) brutto-293-2 654268348
Zysk (strata) netto-320-2 654262408
Przepływy netto163-825
Przepływy netto z działalności operacyjnej556-2 519106594
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6292897-1 320
Przepływy netto z działalności finansowej742 554-211751
Aktywa razem14 28214 54014 44314 032
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 7066 6443 8933 744
Zobowiązania długoterminowe2 3455 4312 4162 461
Zobowiązania krótkoterminowe4 3611 2121 4761 283
Kapitał własny7 5767 89610 55110 289
Kapitał zakładowy1 3561 3561 3561 141
Liczba akcji (tys. szt.)27 112,2227 112,2227 112,2222 812,22
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,280,290,390,45
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,100,010,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)