Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q12018Q42018Q32018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów101114172137
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4-1336125
Zysk (strata) brutto-4-55313225
Zysk (strata) netto-4-56110125
Przepływy netto-2-9-18-201
Przepływy netto z działalności operacyjnej7501 954-849-184
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-752-674-5 590-9 899
Przepływy netto z działalności finansowej0-1 2896 4219 882
Aktywa razem27 41126 21427 72720 686
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 5324 4455 8784 200
Zobowiązania długoterminowe1 9851 8583 8193 711
Zobowiązania krótkoterminowe3 5472 5862 059490
Kapitał własny21 87921 77021 84916 485
Kapitał zakładowy1 3861 3861 386632
Liczba akcji (tys. szt.)13 859,1213 859,126 316,036 316,03
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,581,573,462,61
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,040,020,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 6035902 0502 298
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-73-201-34476
Zysk (strata) brutto69-60-576-211
Zysk (strata) netto77-109-588-192
Przepływy netto1-2314-15
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 934289259591
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-17 014-141-4-1 959
Przepływy netto z działalności finansowej18 949-171-2411 353
Aktywa razem26 2141 2463 7984 092
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 445882 5312 237
Zobowiązania długoterminowe1 85821 2261 223
Zobowiązania krótkoterminowe2 586861 3051 014
Kapitał własny21 7701 1581 2671 855
Kapitał zakładowy1 386359359359
Liczba akcji (tys. szt.)13 859,123 588,533 588,533 588,53
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,570,320,350,52
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,01-0,03-0,16-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)