Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2017Q22017Q12016Q42016Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów155516759
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-74-61-63-65
Zysk (strata) brutto10-16-96-58
Zysk (strata) netto13-12-81-52
Przepływy netto366-3117-23
Przepływy netto z działalności operacyjnej169-3117-23
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej197000
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem2 4322 2062 2342 269
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania242305126
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe242305126
Kapitał własny2 1142 1012 1132 175
Kapitał zakładowy1 8751 8751 8751 875
Liczba akcji (tys. szt.)1 875,001 875,001 875,001 875,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,131,121,131,16
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,01-0,01-0,04-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów217277299
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-278-170-159
Zysk (strata) brutto-260-182-99
Zysk (strata) netto-206-172-80
Przepływy netto-208-46566
Przepływy netto z działalności operacyjnej-46-14-87
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-163-551153
Przepływy netto z działalności finansowej01000
Aktywa razem2 2342 4902 537
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania518246
Zobowiązania długoterminowe000
Zobowiązania krótkoterminowe518246
Kapitał własny2 1132 3192 491
Kapitał zakładowy1 8751 8751 875
Liczba akcji (tys. szt.)1 875,001 875,001 875,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,131,241,33
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,11-0,09-0,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)