Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 5194 2866 0834 598
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-38-41761128
Zysk (strata) brutto-39-7174396
Zysk (strata) netto-39-7162896
Przepływy netto-14-20104548
Przepływy netto z działalności operacyjnej-815-542368984
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-188422-94-386
Przepływy netto z działalności finansowej98999-170-50
Aktywa razem15 06113 90314 13612 023
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 51910 22610 4858 579
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe11 51910 22610 4858 579
Kapitał własny3 5423 6773 6513 444
Kapitał zakładowy241241241241
Liczba akcji (tys. szt.)2 414,902 414,902 414,902 414,90
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,471,521,511,43
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,02-0,030,260,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 49813 99212 363
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7031 054574
Zysk (strata) brutto609959433
Zysk (strata) netto427792327
Przepływy netto267544
Przepływy netto z działalności operacyjnej704-800867
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-758-438-575
Przepływy netto z działalności finansowej3221 242-247
Aktywa razem14 1369 2916 705
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 4857 6955 900
Zobowiązania długoterminowe00600
Zobowiązania krótkoterminowe10 4857 6955 300
Kapitał własny3 6511 596804
Kapitał zakładowy241220220
Liczba akcji (tys. szt.)2 414,902 414,902 414,90
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,510,660,33
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,180,330,14
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)