Notowania

finanse
15-11-2017 (09:04)

Best przeprowadzi emisję obligacji o łącznej wartości do 60 mln zł

Zarząd Best podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 600 tys. obligacji serii T1 o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 60 mln zł, poinformowała spółka.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Emisja obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej o następujących parametrach:

o Zostanie wyemitowanych nie więcej niż 600 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 60 000 000 zł;

o Obligacje nie będą zabezpieczone;

o Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej, której wysokość zależy od dnia, w którym inwestor złoży zapis na obligacje, i która dla poszczególnych dni przyjmowania zapisów została podana w ostatecznych warunkach emisji obligacji;

o Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,4% w skali roku;

o Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych;

o Obligacje zostaną wykupione w dniu 14 września 2022 r.;

o Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;

o Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela" - czytamy w komunikacie.

Wpływy netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z grupy kapitałowej, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje, z zastrzeżeniem, że: (i) nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy; oraz (ii) nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez spółkę portfeli wierzytelności. Planowane efekty tych przedsięwzięć będą porównywalne z efektami podobnych przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez spółkę, podano również.

"Wartość zaciągniętych przez emitenta zobowiązań na dzień 30 września 2017 r. wyniosła 636 551 tys. zł, z tego zobowiązania finansowe 624 445 tys. zł. Emitent nie posiada zobowiązań przeterminowanych. Do czasu całkowitego wykupu obligacji, emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji" - podsumowano w komunikacie.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz

Wybrane dla Ciebie