Notowania

giełda
23.10.2017 15:52

Projekt ustawy dot. 'Przemysłu 4.0' został przesłany do konsultacji publicznych

Podziel się
Dodaj komentarz

Projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) został skierowany do konsultacji publicznych, podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Głównym celem FPPP będzie transformacja cyfrowa przemysłu, umożliwiająca wzrost produktywności polskich przedsiębiorstw.

"Proponowanym rozwiązaniem jest powołanie aktywnie działającej organizacji, zrzeszającej przedsiębiorców oraz ośrodki naukowe, której zadaniem będzie intensywne rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej Przemysłu 4.0 oraz promowanie korzyści wynikających z implementacji związanych z nim technik i technologii. Będzie także dbać o sprawną kooperację podmiotów oraz wpływać na procesy legislacyjne ułatwiające przedsiębiorstwom wejście na cyfrową ścieżkę rozwoju zwaną 4. rewolucją przemysłową. Ze względu na wieloaspektowe działanie w mocno skonkretyzowanym obszarze jako najwłaściwszy sposób działania uznano powołanie odrębnej instytucji pod nazwą Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) w formie organizacyjno-prawnej fundacji" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Podstawowym założeniem projektodawcy jest współpraca sektora publicznego i prywatnego oraz założenie, że jednym ze źródeł finansowania FPPP jest działalność gospodarcza i osiąganie zysku. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: "Agencja nie podejmuje działań, których celem jest osiągnięcie zysku". Dlatego też PARP jako agencja wykonawcza nie jest dostosowana do modelu Platformy Przemysłu 4.0 i konieczne jest powołanie nowego podmiotu - fundacji, podano dalej.

"ARP jako spółka akcyjna jest nastawiona na osiąganie zysku. Dotyczy jej jednak zakaz zbywania akcji należących do Skarbu Państwa. Obecnie 100% ARP S.A posiada Skarb Państwa. Art. 13 pkt. 1 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wprost wyłącza możliwość zbywania akcji ARP S.A. Ten przepis jest ograniczeniem dla podmiotów prywatnych w przypadku chęci zaangażowania kapitałowego, co zakłada model biznesowy FPPP. Ponadto, wymiar działalności ARP skupia się z kolei na odmiennym zakresie zadań, związanych z restrukturyzacją przemysłu" - czytamy także.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe, projektodawca uznał, że optymalnym rozwiązaniem jest powołanie nowego podmiotu w formie fundacji. Niezależnie od powyższego, wspomniana wyżej Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazuje precyzyjnie na konieczność "powołania" krajowego integratora, nie zaś poszerzenia kompetencji istniejących już podmiotów, podkreślono w dokumencie.

Zakłada się, że głównym celem FPPP będzie transformacja cyfrowa przemysłu umożliwiająca wzrost produktywności polskich przedsiębiorstw. Celem pomocy będzie wsparcie wysiłków przedsiębiorców, którzy potwierdzą swoją gotowość do włączenia się w proces rewolucji cyfrowej i spełnią określone warunki udzielenia pomocy publicznej. Stąd definiowanie zadań FPPP będzie odbywało się w następujących obszarach:

  1. Uświadamianie, edukacja, doradztwo;
  1. Współpraca z innymi podmiotami i budowanie sieci powiązań między nimi;
  1. Dostosowanie obowiązującego prawa do wymagań Przemysłu 4.0;
  1. Prowadzenie certyfikacji, podano także.

W ocenach skutków regulacji oszacowano się, że wydatki ogółem z budżetu państwa na wdrożenie projektu będą wynosiły ponad 20 mln zł rocznie co daje łącznie kwotę 231,4 mln zł w okresie 10 lat.

"Przewiduje się, że źródłami finansowania FPPP będą:

1) dotacje podmiotowe;

2) dotacje celowe na realizację bieżących zadań oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) darowizny, spadki, zapisy i dochody ze zbiórek;

4) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw;

5) wpływy pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej;

6) wpływy pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;

7) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;

8) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 9) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 7 i 8" - czytamy także.

Według projektu środki na sfinansowanie działalności FPPP zostaną zapewnione na etapie planowania budżetu na rok 2018 i kolejne lata, poprzez zwiększenie budżetu części 20 - Gospodarka o kwoty planowane na ten cel.

W 2018 roku zakłada się powołanie siedziby głównej FPPP w Warszawie. Głównymi wydatkami będą: wynajem powierzchni, koszty rekrutacji pracowników, koszty związane z doposażeniem wnętrza, koszty materiałowe, promocyjne i usługowe, koszty uruchomienia strony internetowej.

"Celem Fundacji jest działanie na jak najszerszą skalę i jak najbardziej optymalna alokacja środków finansowych w celu maksymalizacji efektów działania. W zależności od budżetu Fundacja będzie w stanie osiągać różne rezultaty. Powołanie większej liczby regionalnych centrów kompetencyjnych oraz skala działalności istniejących centrów zależeć będzie od przychodów Fundacji z pozostałych źródeł" - czytamy także.

Zakłada się, że ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
23-10-2017

analitykTo jest zwykły PR.

Rozwiń komentarze (1)