Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

RN KGHM zatwierdziła strategię spółki na lata 2019-2023

0
Podziel się:

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź zatwierdziła przedłożoną przez zarząd strategię spółki na lata 2019-2023 zakładającą m.in. krajową produkcję górniczą na poziomie 450 tys. ton miedzi w urobku przy średniorocznym koszcie nie wyższym niż 3800 USD/tonę w okresie 2019-2023, podała spółka.

RN KGHM zatwierdziła strategię spółki na lata 2019-2023

"W obliczu przemian makroekonomicznych w branży surowcowej, jak również silnego wpływu globalnych megatrendów, w IV kw. 2018 r. zarząd KGHM Polska Miedź podjął decyzję o konieczności dokonania przeglądu strategii KGHM Polska Miedź. Decyzja podyktowana była w szczególności:

- dynamicznymi zmianami w przemyśle wydobywczym i przetwórczym, powodowanymi wyzwaniami makroekonomicznymi, technologicznymi, legislacyjnymi,

- ewolucją kierunków globalnego rozwoju gospodarczego - megatrendami wpływającymi na branżę wydobywczą, w tym przełomem technologicznym, zmianami demograficznymi i społecznymi, niedoborem zasobów naturalnych, zmianami klimatycznymi, zmianami sił wśród globalnych gospodarek, szybką urbanizacją,

- priorytetyzacją i dostosowaniem programu inwestycyjnego do możliwości finansowych spółki,

- częściową realizacją zadań i inicjatyw strategicznych ujętych w strategii spółki z 2017 r." - czytamy w komunikacie.

W wyniku przeprowadzonych prac ustalono założenia strategii spółki na lata 2019-2023 i wyodrębniono cztery strategiczne kierunki rozwoju:

- Elastyczność - obejmująca przede wszystkim zagadnienia związane z przemysłem 4.0, digitalizacją i elektromobilnością,

- Efektywność - będącą odpowiedzią na wzrost konkurencji w branży produkcyjnej i wydobywczej oraz przemysł 4.0,

- Ekologia - bazująca na elektromobilności, rozwoju regulacji proekologicznych, gospodarce obiegu zamkniętego oraz proekologicznej produkcji,

- E-przemysł - oparty na robotyzacji, digitalizacji, społeczeństwie opartym na wiedzy oraz założeniach przemysłu 4.0, podano także.

Wskazane kierunki znajdują swoje odzwierciedlenie w wyodrębnionych obszarach strategicznych, którym przypisano zindywidualizowane cele główne, są nimi:

- Produkcja, cel główny: "Utrzymanie efektywnej kosztowo produkcji krajowej oraz zagranicznej";

- Rozwój, cel główny: "Zwiększenie efektywności i elastyczności GK KGHM w ramach aktywów polskich i zagranicznych";

- Innowacje, cel główny: "Zwiększenie efektywności GK KGHM poprzez działalność innowacyjną";

- Stabilność Finansowa, cel główny: "Zapewnienie długookresowej stabilności finansowej oraz wypracowanie mechanizmów wspierających dalszy rozwój".

- Efektywna Organizacja, cel główny: "Wdrażanie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na wzrost wartości GK KGHM";

Człowiek i Środowisko, cel główny: "Wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku GK KGHM odpowiedzialnej społecznie".

"Każdy z celów głównych zdekomponowano na cele operacyjne, których zadaniem jest realizacja celu głównego. Każdy z sześciu obszarów strategicznych skorelowano też z czterema wymienionymi kierunkami rozwoju, tworząc macierz inicjatyw" - czytamy także.

Każdy z obszarów strategicznych opomiarowano poprzez następujące wskaźniki KPI (Kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators):

*Produkcja:

 1. Krajowa produkcja górnicza na poziomie 450 tys. ton Cu w urobku przy średniorocznym koszcie C1 nie wyższym niż 3800 USD/tonę w okresie 2019-2023.
 1. Średnioroczny dzienny przerób rudy w Sierra Gorda na poziomie co najmniej 130 tys. ton od roku 2020.
 1. Średnioroczna produkcja hutnicza w Polsce na poziomie 540 tys. ton rocznie w okresie 2019-2023.

*Rozwój:

 1. Osiągnięcie możliwości oparcia 35% produkcji hutniczej na wsadach obcych, w tym złomach do 2030 r.
 1. Wzrost udziału wysokoprzetworzonych produktów miedziowych (drutu OFE-Cu, granulatu OFE-Cu oraz produktów końcowego zastosowania) w ogólnej sprzedaży GK KGHM do poziomu 10% na koniec 2030 r.
 1. Zaspokojenie 50% zapotrzebowania KGHM Polska Miedź S.A. na energię elektryczną ze źródeł własnych i Odnawialnych Źródeł Energii (,,OZE") do końca 2030 r.

*Innowacje:

 1. Zapewnienie realizacji 100% projektów innowacyjnych zgodnie z zasadami spójnego modelu do zarządzania innowacjami i pracami badawczo-rozwojowymi (,,B+R") w GK KGHM w okresie 2019-2023.
 1. Zwiększenie wydatków na innowacje i prace B+R do poziomu 1% przychodów KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 r.
 1. Skierowanie min. 75% środków przeznaczonych na B+R i innowacje w okresie 2019-2023 na rozwiązywanie wyzwań KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze Głównego Ciągu Technologicznego.

*Stabilność Finansowa:

 1. Oparcie struktury finansowania GK KGHM na instrumentach długoterminowych.
 1. Skrócenie cyklu konwersji gotówki.

3.Efektywne zarządzanie ryzykiem rynkowym i kredytowym w GK KGHM.

*Efektywna Organizacja:

 1. Zapewnienie stabilności finansowej spółek GK KGHM działających w Polsce w oparciu o ich własną działalność od 2022 r.
 1. Zwiększenie o 20% efektywności funkcji wsparcia w wyniku centralizacji i digitalizacji kluczowych procesów back-office do 2023 r.
 1. Realizacja kluczowych założeń strategicznych na poziomie co najmniej 80% przypisanych im celów rocznych, w każdym roku obowiązywania strategii.
 1. Elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki makroekonomiczne oraz geologiczno-górnicze. Rozważane jest wstrzymanie produkcji w kopalni Morrison w Sudbury.

*Człowiek i Środowisko,

 1. Coroczna poprawa wskaźnika wypadków przy pracy - LTIFR (aktywa krajowe) oraz TRIR (aktywa zagraniczne) o co najmniej 20%.
 1. Prowadzenie budżetu partycypacyjnego na poziomie 20% odliczeń na darowizny z podatku od niektórych kopalin do 2020 roku.
 1. Do 2023 roku osiągnięcie poziomu zaangażowania i satysfakcji pracowników GK KGHM na poziomie 70%.

Zaktualizowana Strategia nie zmienia dotychczasowego podejścia spółki do prowadzonej działalności biznesowej. KGHM Polska Miedź S.A. podtrzymuje swoją odpowiedzialną postawę i długofalowe myślenie o przyszłości przedsiębiorstwa, podano w materiale.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)