Notowania

finanse
14.03.2018 14:47

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska wzrósł r/r do 75,62 mln zł w 2017 r.

Raiffeisen Bank Polska odnotował 75,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,76 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

"W 2017 r. grupa wypracowała 75,6 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 60,9 mln zł w porównaniu z 2016 r. Zysk brutto w ubiegłym roku poprawił się o 77,2 mln zł, czyli 84,1% w ujęciu rocznym, osiągając wartość 168,9 mln zł. Na wynik Grupy miały wpływ następujące zdarzenia:

- wzrost dochodów z działalności operacyjnej o 2% w skali roku do 1,75 mld zł w porównaniu z 2016 r., w którym Bank rozliczył jednorazowy dochód w wysokości 80,6 mln zł z transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. Po wyłączeniu tej transakcji wynik z działalności operacyjnej poprawił się o 7% r/r;

- spadek kosztów administracyjnych o ponad 7% r/r w wyniku realizowanych w ubiegłych latach inicjatyw oszczędnościowych oraz nowego programu optymalizacji;

- spisanie marki 'Polbank' w kwocie 114 mln zł;

- wzrost odpisów z tytułu utraty wartości aktywów 301,8 mln zł (+71,3% r/r), na co złożyły się wyższe odpisy w linii bankowości detalicznej oraz odpisy na projekty związane z finansowaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE);

- podatek od instytucji finansowych w wysokości 132,5 mln zł (niższy o 10,9% r/r)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 104,53 mln zł wobec 1 019,19 mln zł rok wcześniej. "Osiągnięcie takiego wzrostu było możliwe za sprawą poprawy rentowności depozytów, m.in. na skutek zmiany ich struktury" - podano w komunikacie.

Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 586,68 mln zł wobec 587,9 mln zł rok wcześniej.

Zwrot z kapitału wzrósł na koniec 2017 r. do 1,2% (z 0,0% w 2016 r.), a marża odsetkowa netto do 2,2% (z 1,9%).

"Aktywa grupy na koniec 2017 r. wyniosły 48,97 mld zł i były o 8% niższe niż rok wcześniej. Spadek był głównie spowodowany niższym saldem aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu w efekcie zarządzania nadpłynnością banku, jak również obniżeniem się wartości walutowych kredytów hipotecznych wynikającym z umocnienia się złotego do innych walut. W efekcie, pomimo wzrostu portfela kredytów gotówkowych o 15% r/r oraz kredytów dla przedsiębiorstw o 6% r/r, wolumen kredytów udzielonych klientom obniżył się o 4,3% r/r do poziomu 32,4 mld zł. Wartość zobowiązań wobec klientów zmniejszyła się o 5,5% r/r do 34,3 mld zł" - napisano w komunikacie.

Wskaźnik kredyty/depozyty utrzymał się na poziomie 94,4% (wobec 93,2% na koniec 2016 r.).

"Ubiegły rok przyniósł wyraźne przyspieszenie wzrostu gospodarczego, ożywienie w inwestycjach, poprawę sytuacji fiskalnej przy stabilizacji w polityce monetarnej. Wykorzystaliśmy to sprzyjające otoczenie do zwiększenia akcji kredytowej w segmencie korporacyjnym, szczególnie w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw. Wzrosła także sprzedaż kredytów gotówkowych za sprawą dobrych nastrojów wśród konsumentów. Elastyczne adaptowanie się do warunków rynkowych i oczekiwań klientów wpłynęło na poprawę marży i wyniku odsetkowego. Kolejny rok z wielką dyscypliną podchodziliśmy do strony kosztowej, by jak najszybciej osiągnąć założone poziomy efektywności. Wcześniejsze działania wzmocniliśmy o nową inicjatywę, polegającą na reorganizacji sieci oddziałów, co szybko przyniosło pozytywne efekty. I, co równie ważne, rozpoczęliśmy szeroko zakrojony program cyfryzacji we wszystkich segmentach, przewidujący dostosowanie naszej oferty, ale też sposobu działania organizacji do wyzwań coraz bardziej technologicznego
świata" - skomentował prezes Piotr Czarnecki, cytowany w komunikacie.

Spadek kosztów administracyjnych wynikał z niższych opłat za utrzymanie i wynajem budynków (efekt optymalizacji sieci placówek w latach 2016-17), mniejszych wydatków na wynagrodzenia, jak też niższej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W efekcie wskaźnik kosztów do dochodów na poziomie grupy spadł do 63,3% z 72,9% rok wcześniej, podano także w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 79,02 mln zł wobec 162,82 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2017 r., zgodnie z zobowiązaniem Raiffeisen Bank International, dotyczącym wprowadzenia akcji Raiffeisen Bank Polska do obrotu na GPW w Warszawie, bank prowadził przygotowania do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji. Uprawnionymi do wzięcia udziału w ofercie byli wyłącznie inwestorzy instytucjonalni. RBI podjął decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty z powodu niezadowalającego poziomu zainteresowania, który spełniałby warunki określone w zobowiązaniu RBI wobec KNF. W komunikacie 1 sierpnia KNF poinformowała, że RBI powinien wprowadzić akcje Banku do obrotu na GPW z zapewnieniem ich faktycznej płynności na poziomie 15% lub wyższym nie później niż do 15 maja 2018 r. RBI poinformował, że alternatywnie rozważa realizację zobowiązania wobec KNF przez zbycie wydzielonej części banku (bez portfela walutowego) na rzecz banku notowanego na GPW" - przypomniano także w komunikacie.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz