Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: LENTEX
Tytuł: Raport roczny R
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-03-17
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-17 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu
2017-03-17 Barbara Trenda Członek Zarządu
2017-03-17 Adrian Grabowski Członek Zarządu


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-17 Olga Słabkowska-Mazik Główna Księgowa

Raport roczny 2016
Raport roczny R
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 189 667 178 957 43 346 42 764
ebitda (wynik operacyjny + amortyzacja 48 123 37 744 10 998 9 019
zysk/strata ze sprzedaży 80 031 67 967 18 290 16 241
zysk (strata) z działalności operacyjnej (ebit 41 828 32 397 9 559 7 742
zysk (strata) brutto 78 638 55 249 17 972 13 202
zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 65 079 48 687 14 873 11 634
zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 0 0 0 0
zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 65 079 48 687 14 873 11 634
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 704 43 289 5 646 10 344
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 41 602 10 691 9 508 2 555
przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -65 047 -40 119 -14 866 -9 587
przepływy pieniężne netto - razem 1 259 13 861 288 3 312
liczba akcji zwyklych spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 53 070 797 54 146 106 53 070 797 54 146 106
zysk na jedną akcję 1,23 0,90 0,28 0,21
liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach 53 070 797 54 146 106 53 070 797 54 146 106
rozwodniony zysk na jedna akcję 1,23 0,90 0,28 0,21
31,12 31,12 31,12 31,12
aktywa razem 299 731 313 131 67 751 73 479
zobowiązania 79 091 76 016 17 878 17 838
zobowiązania długoterminowe 42 839 20 654 9 683 4 847
zobowiązania krótkoterminowe 36 252 55 362 8 194 12 991
kapitał własny 220 640 237 115 49 873 55 641
kapitał podstawowy 20 032 22 258 4 528 5 223
liczba akcji 53 070 797 54 146 106 53 070 797 54 146 106
wartość księgowa na jedną akcję 4,16 4,38 0,94 1,03
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 0,74 +8,82 0,00
PLAYWAY 87,40 +6,59 1,40
REDWOOD HOLDING 0,51 +6,25 0,01
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
GRAVITON CAPITAL 0,65 -14,47 0,00
ZPUE 172,00 -6,52 0,00
ERGIS 5,06 -6,30 0,16