Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: MERCATOR MEDICAL S.A.
Tytuł: Raport roczny R
Okres: za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
Data utworzenia: 2017-03-17
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Wiesław Żyznowski Prezes Zarządu
2017-03-16 Monika Sitko Wiceprezes Zarządu
2017-03-16 Leszek Michnowski Wiceprezes Zarządu
2017-03-16 Witold Kruszewski Członek Zarządu


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Agnieszka Dziewulska Główny Księgowy

Raport roczny 2016
Raport roczny R
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 187 108 151 856 42 761 36 288
zysk na działalności operacyjnej 6 748 2 771 1 542 662
ebitda 8 213 3 790 1 877 906
zysk netto 9 628 1 346 2 200 322
średnia ważona, rozwodniona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 9 255 542 8 704 728 9 255 542 8 704 728
rozwodniony zysk na jedną akcję 1,04 0,15 0,24 0,04
długoterminowe aktywa finansowe 45 010 22 270 10 174 5 226
zapasy 39 166 30 807 8 853 7 229
należności 38 962 31 519 8 807 7 396
środki pieniężne 2 738 2 749 619 645
aktywa razem 165 323 123 238 37 370 28 919
kapitał zakładowy 10 589 8 643 2 394 2 028
kapitał własny 100 229 59 439 22 656 13 948
zobowiązania długoterminowe 7 541 21 812 1 705 5 118
zobowiązania krótkoterminowe 54 605 39 694 12 343 9 315
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 094 63 799 14 714 14 971
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 049 4 639 -697 1 109
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 766 -6 070 -4 974 -1 450
przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 804 1 158 5 669 277
zmiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych -11 -273 -3 -65
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
ZASTAL 0,27 +8,00 0,00
BRASTER 14,20 +7,66 0,42
ENERGOINSTAL 1,69 +6,96 0,20
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
EVEREST INVESTMENTS 0,81 -19,00 0,01
HYPERION 0,44 -16,98 0,83
SYGNITY 3,17 -13,15 0,08