Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: MERCATOR MEDICAL S.A.
Tytuł: Skonsolidowany raport roczny RS
Okres: za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
Data utworzenia: 2017-03-17
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Wiesław Żyznowski Prezes Zarządu
2017-03-16 Monika Sitko Wiceprezes Zarządu
2017-03-16 Leszek Michniewski Wiceprezes Zarządu
2017-03-16 Witold Kruszewski Członek Zarządu


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Agnieszka Dziewulska Główny Księgowy

Raport roczny 2016
Skonsolidowany raport roczny RS
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 263 591 226 593 60 240 54 147
zysk na działalności operacyjnej 18 230 16 493 4 166 3 941
ebitda 25 708 22 761 5 875 5 439
zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 13 904 10 273 3 178 2 455
średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach (rozwodniona 9 255 542 8 704 728 9 255 542 8 704 728
zysk na jedną akcję (rozwodniony 1,50 1,18 0,34 0,28
rzeczowe aktywa trwałe 77 735 62 269 17 571 14 612
zapasy 54 490 41 155 12 317 9 657
należności 46 670 38 669 10 549 9 074
środki pieniężne 22 102 8 785 4 996 2 061
aktywa razem 207 851 157 990 46 983 37 074
kapitał zakładowy 10 589 8 643 2 394 2 028
kapitał własny 123 462 72 702 27 907 17 060
zobowiązania długoterminowe 11 352 28 107 2 566 6 596
zobowiązania krókoterminowe 68 313 51 658 15 541 12 122
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 84 389 85 288 19 075 20 014
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 614 7 878 3 797 1 883
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 274 -11 194 -5 547 -2 675
przepływy netto z działalności finansowej 20 977 5 255 4 794 1 256
zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych 13 317 1 939 3 043 463
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
ZASTAL 0,26 +30,00 0,07
HOLLYWOOD 2,54 +19,81 0,24
ZREMB-CHOJNICE 0,48 +14,29 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
BOS SA 9,60 -10,45 4,13
MAGNA POLONIA 0,38 -9,52 0,00
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 0,68 -9,33 0,00