Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: PKP CARGO S.A.
Tytuł: Skonsolidowany raport roczny RS
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-03-17
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-17 Maciej Libiszewski Prezes Zarządu
2017-03-17 Arkadiusz Olewnik Członek Zarządu ds Finansowych
2017-03-17 Grzegorz Fingas Członek Zarządu ds Handlowych
2017-03-17 Jarosław Klasa Członek Zarządu ds Operacyjnych
2017-03-17 Zenon Kozendra Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko

Raport roczny 2016
Skonsolidowany raport roczny RS
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
przychody z działalności operacyjnej 4 411 269 4 554 133 1 008 129 1 088 256
zysk / (strata) na działalności operacyjnej -132 071 55 911 -30 183 13 360
zysk / (strata) przed opodatkowaniem -150 924 10 518 -34 491 2 513
zysk / (strata) netto -133 772 30 081 -30 572 7 188
całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej -91 076 107 619 -20 814 25 717
średnia ważona liczba akcji (szt. 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt. 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
zysk / (strata) na akcję -2,99 0,67 -0,68 0,16
zysk / (strata) rozwodniony na akcję -2,99 0,67 -0,68 0,16
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 380 049 387 502 86 854 92 597
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -568 567 -515 199 -129 937 -123 112
przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 663 860 -29 447 151 715 -7 037
zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 475 342 -157 144 108 632 -37 551
2 016 2 015 2 016 2 015
aktywa trwałe 4 942 861 4 979 501 1 117 283 1 168 486
aktywa obrotowe 1 547 936 1 078 895 349 895 253 173
aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 44 061 0 10 339
kapitał zakładowy 2 239 346 2 239 346 506 181 525 483
kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 242 869 3 333 945 733 017 782 341
zobowiązania długoterminowe 2 076 081 1 586 088 469 277 372 190
zobowiązania krótkoterminowe 1 171 847 1 182 424 264 884 277 467
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
KERDOS GROUP 0,03 +50,00 0,00
MNI 0,05 +25,00 0,01
ADIUVO INVESTMENTS 12,45 +20,29 0,06
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
ZASTAL 0,32 -8,57 0,10
SETANTA 9,00 -7,22 0,00
AIRWAY MEDIX 0,78 -7,14 0,10