Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: PKP CARGO S.A.
Tytuł: Raport roczny R
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-03-17
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-17 Maciej Libiszewski Prezes Zarządu
2017-03-17 Arkadiusz Olewnik Członek Zarządu ds Finansowych
2017-03-17 Grzegorz Fingas Członek Zarządu ds Handlowych
2017-03-17 Jarosław Klasa Członek Zarządu ds Operacyjnych
2017-03-17 Zenon Kozendra Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko

Raport roczny 2016
Raport roczny R
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
przychody z działalności operacyjnej 3 250 457 3 514 154 742 843 839 742
zysk / (strata) na działalności operacyjnej -31 111 -115 180 -7 110 -27 523
zysk / (strata) przed opodatkowaniem -70 690 -139 107 -16 155 -33 241
zysk / (strata) netto -68 565 -114 125 -15 669 -27 271
całkowite dochody -53 876 -73 827 -12 313 -17 642
średnia ważona liczba akcji (szt. 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt. 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
zysk / (strata) na akcję -1,53 -2,55 -0,35 -0,61
zysk / (strata) rozwodniony na akcję -1,53 -2,55 -0,35 -0,61
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 237 526 325 876 54 283 77 871
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -440 642 -584 858 -100 702 -139 758
przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 731 009 -38 341 167 061 -9 162
zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 527 893 -297 323 120 642 -71 048
2 016 2 015 2 016 2 015
aktywa trwałe 4 441 320 4 458 145 1 003 915 1 046 145
aktywa obrotowe 1 106 405 559 110 250 092 131 200
aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 6 000 44 061 1 356 10 339
kapitał zakładowy 2 239 346 2 239 346 506 181 525 483
kapitał własny 3 018 440 3 072 316 682 288 720 947
zobowiązania długoterminowe 1 697 385 1 150 212 383 677 269 908
zobowiązania krótkoterminowe 837 900 838 788 189 399 196 829
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
KREZUS 2,25 +15,98 4,56
STAPORKOW 3,54 +10,62 0,00
NANOGROUP 4,47 +9,02 0,01
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
KERDOS GROUP 0,02 -33,33 0,00
MEGARON 11,50 -20,69 0,00
MNI 0,04 -20,00 0,00