Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Gra polityczna Marszałka Geblewicza szkodzi PL Szczecin Goleniów

1
Podziel się:

Ostatnie poczynania Marszałka Olgierda Geblewicza wydają się dążyć do doprowadzenia do upadłości Portu Lotniczego w Szczecinie, a w konsekwencji do zerwania więzi komunikacyjnej regionu ze stolicą. W takim scenariuszu ruch lotniczy z tego regionu odbywałby się przez porty za naszą zachodnią granicą, co spowodowałoby oderwanie gospodarcze regionu zachodniopomorskiego od Rzeczpospolitej i pchało w stronę integracji z regionami niemieckimi.

Gra polityczna Marszałka Geblewicza szkodzi PL Szczecin Goleniów
(Unsplash.com)

"Informacja prasowa"

Szczecin ze względu na swoje położenie geograficzne musi być zintegrowany z centralną Polską za pomocą połączenia lotniczego, gdyż nawet po realizacji programu CPK, nie da się zapewnić połączenia kolejowego z czasem dojazdu do 2 godz. – jak to jest w przypadku innych aglomeracji.

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, to również okno komunikacyjne regionu na świat, które w bardzo istotny sposób wpływa na dostępność tego regionu, jego atrakcyjność inwestycyjną, a także potencjalne możliwości integracji gospodarczej.
Od jakiegoś czasu Marszałek Olgierd Geblewicz mówi o upadłości PL Szczecin Goleniów, co w sposób naturalny powinno być sprzeczne z interesem miasta i całego województwa. Niestety nie kończy się na samym mówieniu. Ostatnie działania Marszałka Geblewicza zdają się być ukierunkowane na to, żeby te słowa stały się rzeczywistością.

Zarzut, że PPL jest pasywnym udziałowcem i nie wspiera portu mija się z prawdą. PPL pracował nad strategią rozwoju portu. Po szeregu prac analitycznych (w tym due diligence Portu) wykonanych przez PPL, Wspólnikom zostały przedstawione scenariusze rozwoju portu.

W ich wyniku 24.07.2019 wszyscy Wspólnicy MPL Szczecin – Gmina Miasto Szczecin, Województwo Zachodniopomorskie, Gmina Goleniów i PPL podpisały Porozumienie dotyczące dofinansowania Portu , w którym zgodnie przyjęli program inwestycyjny zapewniający rozbudowę infrastruktury PL Szczecin Goleniów.

Na mocy Aneksu nr 2 z dnia 10.08.2020 roku do Porozumienia zawartego 24.07.2019 roku podpisanego przez wszystkich udziałowców oraz PL Szczecin Goleniów, Wspólnicy zgodnie potwierdzili przyjęty program inwestycyjny zapewniający rozbudowę infrastruktury PL Szczecin Goleniów.

Spółka realizować będzie program inwestycyjny zapewniający rozbudowę infrastruktury PL Szczecin Goleniów według koncepcji zaprezentowanej w Biznesplanie PL Szczecin Goleniów obejmującym lata 2020-2045, zawierającym zestawienie planowanych inwestycji wraz z szacowanym kosztem i harmonogramem realizacji Programu Inwestycyjnego, zatwierdzonym uchwałą Zarządu Spółki w dniu 28.07.2020r. Źródłem finansowania inwestycji będą środki pochodzące z dokapitalizowań Spółki realizowanych przez PPL w dwóch transzach z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w zakresie pomocy publicznej, w łącznej kwocie 108,55 mln zł oraz z wkładu własnego Spółki. Program inwestycyjny został opracowany przez ARUP na zlecenie PPL.

Według par 1 punktu 4 tego Aneksu PPL oświadczył wobec Spółki, że pod warunkiem otrzymania do 31 grudnia 2021 roku pozytywnej decyzji KE, PPL dokona dokapitalizowania Spółki celem realizacji zadań inwestycyjnych zawartych w harmonogramie, których wartość szacowano na 108, 5 mln zł.

Jednocześnie, w tymże samym par. 1 p. 2 Województwo Zachodniopomorskie i Gmina Miasta Szczecin w ramach zawartej w dniu 06.05.2013 roku z bankiem PKO BP umowy wsparcia zadeklarowały gotowość do udzielania Spółce wsparcia operacyjnego poprzez dokonywanie dokapitalizowywania Spółki . Ponadto, celem umożliwienia realizacji przez PPL ww. zobowiązania polegającego na procedowaniu wniosku za pośrednictwem UOKIK do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na realizację programu inwestycyjnego, Strony uzgodniły Aneks nr 3 do przedmiotowego porozumienia, który został przez strony parafowany. Był on warunkiem niezbędnym do złożenia przedmiotowego wniosku do Komisji Europejskiej i nigdy nie był kwestionowany przez żadną ze stron, czego uwieńczeniem było złożenie go jako załącznika do wniosku do UOKiK w dniu 21.08.2020.

Jednocześnie tenże Aneks nr 3 zawierał Harmonogram dokapitalizowania Portu w ramach wsparcia finansowego Gminy Miasta Szczecin i Województwa w latach 2020-2028, według którego zarówno Gmina Miasta Szczecin, jak i Województwo Zachodniopomorskie zobowiązały się do wpłat do Spółki określonych wartości w zdefiniowanych w tymże Aneksie terminach. Pozycja pierwsza tego harmonogramu zobowiązuje Gminę Miasto Szczecin do wpłaty 10 mln 185 tys. zł, a Województwo Zachodniopomorskie do wpłaty 5 mln zł do dnia 30.09.2020 r.

Rzeczą ogromnie zdumiewającą dla PPL jest to, że Aneks nr 3 nie był kwestionowany przez żadną ze stron w momencie, gdy był on składany jako załącznik do wniosku do UOKiK, ani w momencie podejmowania uchwały o przyjęciu i zatwierdzeniu wniosku notyfikacyjnego w dniu 25.08.2020, natomiast w tej chwili pan Marszałek Olgierd Geblewicz, mówi, że porozumienie było wyłącznie parafowane, próbując odżegnać się od zawartych w nim zobowiązań. Jednocześnie co najmniej nie na miejscu jest odmawianie PPL prawa głosu w sprawie dokapitalizowania Spółki, choćby w kontekście przyjętego i uzgodnionego przez Wspólników wniosku notyfikacyjnego do Komisji Europejskiej, dotyczącego dokapitalizowania kwotą 108 mln natychmiast po uzyskaniu zgody KE.

Stanowisko PPL wydaje się być spójne w tej sprawie ze stanowiskiem Gminy Miasta Szczecin, które respektując zapisy parafowanego Aneksu nr 3 złożyło oświadczenie o objęciu udziałów w kwocie 10 mln zł.
Żadne z porozumień między Udziałowcami, formalne, czy też nawet wyrażane w trakcie spotkań, w żaden sposób nie uzależniało realizacji Porozumienia wraz z Aneksami od jakiejkolwiek pomocy rządowej. Dlatego PPL ocenia postawę Marszałka Olgierda Geblewicza jako wysoce niesmaczną, a jego działania jako niestosowną próbę realizacji celów politycznych kosztem wykluczenia komunikacyjnego regionu poprzez ewidentne dążenie do upadłości portu. Zatrważające jest to, że funkcja Marszałka regionu powinna być ściśle związana z dbałością o interes regionu i jego mieszkańców, a nie interes obcych obszarów przyległych.
Celem zapewnienia pełnej przejrzystości i transparentności procesu oraz odkłamania obrazu kreowanego przez pana Marszałka Olgierda Geblewicza, PPL zwrócił się w dniu 03.09.2020 do Gminy Miasta Szczecin, Województwa Zachodniopomorskiego oraz Spółki o ujawnienie treści zawartych w Aneksach nr 2 i 3 w treści jednolitej.

Komu służy bowiem upadłość Portu w Szczecinie, o której tak zajadle mówi Marszałek Geblewicz, wspierając ją aktywnie swoim ostatnimi działaniami?

"Informacja prasowa"

KOMENTARZE
(1)
lotnik
2 lata temu
na tej samej zasadzie można powiedzieć, że PiS wspiera niemieckie lotniska i Lufthansę bo bezpośrednio z Polski loty są zakazane ale przez Berlin czy Frankfurt jak najbardziej można...